Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

2β) Άδεια (δυο φάσεων) Διεξαγωγής Έρευνας

Η «Άδεια Διεξαγωγής Έρευνας Δυο Φάσεων», δίνεται από το ΓΕΚ του ΟΚΥπΥ για τη διεξαγωγή:

 • παρεμβατικής μελέτης,
 • χρηματοδοτούμενης μελέτης
 • μελέτης με κόστος στον Οργανισμό

Η διαδικασία εξασφάλισης Άδειας Διεξαγωγής Έρευνας Δυο Φάσεων αποτελείτε από  την πρώτη φάση (προκαταρτική έγκριση) και τη δεύτερη φάση (τελική άδεια διεξαγωγής έρευνας).

Πρώτη φάση: προκαταρτική έγκριση:

Κάθε ενδιαφερόμενος ερευνητής επικοινωνεί με το τμήμα ή με τα τμήματα που θα διεξαχθεί η έρευνα και συνδημιουργούν την πρόταση.

 Ακολουθώντας, ο ενδιαφερόμενος ερευνητής

 1. συμπληρώνει την Αίτηση για Προκαταρκτική ΑΔΕ – 2 ΦΑΣΕΙΣ
 2. υπογραφεί την υπεύθυνη δήλωση στο μέρος Ε
 3. εξασφαλίζει τα σχόλια και συγκαταθέσεις στο μέρος ΣΤ
 4. στέλνει την αίτηση μαζί με απαιτούμενα έντυπα (μέρος Δ) στο Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΕΚ) research@shso.org.cy

Το ΓΕΚ θα υποβάλει την αίτηση για έλεγχο στη Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης, στο   Επιστημονικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ για γνωμοδότηση (εάν απαιτείται) και στον  Ιατρικό ή Νοσηλευτικό Διευθυντή για έλεγχο και προκαταρτική έγκριση της αίτησης.  Στην συνέχεια το ΓΕΚ ενημερώνει τον αιτητή για το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής αξιολόγησης (Προκαταρκτική Έγκριση ή Απόρριψη) ή για οποιαδήποτε άλλα σχετικά σχόλια έχουν προκύψει κατά τον έλεγχο. Η διαδικασία πιθανόν να διαρκέσει 1-2 μήνες (αυτό εξαρτάτε από το  εάν απαιτητέ γνωμοδότηση από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ).

Δεύτερη φάση: τελική άδεια διεξαγωγής έρευνας

Μετά την λήψη της προκαταρτικής έγκρισης από το ΓΕΚ, ο ενδιαφερόμενος ερευνητής:

 1. υποβάλλει την αίτηση στις ρυθμιστικές ή εποπτικές αρχές (π.χ. στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου, στο Φαρμακευτικό Συμβούλιο)
 2. συμπληρώνει την Αίτηση για Τελική ΑΔΕ – 2 ΦΑΣΕΙΣ
 3. υπογραφεί την υπεύθυνη δήλωση στο μέρος Γ
 4. στέλνει την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα έντυπα και άδειες (μέρος Β) στο Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΕΚ) research@shso.org.cy

Το ΓΕΚ θα υποβάλει τα έγγραφα που απαιτούν υπογραφή σε εκπρόσωπο του Οργανισμού ως νομική οντότητα (π.χ. σύμβαση, συμφωνητικό δικτύου συνεργασίας), στο νομικό τμήμα του ΟΚΥπΥ για σε έλεγχο και μετά τον τελικό έλεγχο θα αποστείλει την αίτηση στην Διευθυντική Ομάδα του ΟΚΥπΥ για τελική έγκριση και υπογραφή των συμβάσεων. Στην συνέχεια το ΓΕΚ παραχωρεί την άδεια διεξαγωγής έρευνας.