Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
21 Φεβρουαρίου, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον αναθεωρημένο τελικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Ψυχικής Υγείας. Ο προκαταρκτικός κατάλογος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5610 και αριθμό γνωστοποίησης 144, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2024 σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5602 και αριθμό γνωστοποίησης 1514, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2023. Η σειρά κατάταξης καθορίστηκε με βάση τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:

Κριτήριο Α / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.Εκπαίδευση –Πτυχίο/ Εξειδίκευση / Μεταπτυχιακού Ψυχιατρική Νοσηλευτική Βαθμολογία πτυχίου με μέγιστο το 10          ένα (1)  μόριο για κάθε μονάδα του πτυχίου (υπολογισμός με τη μέθοδο των τριών)
2.Μεταβασική Εκπαίδευση Εξειδίκευση σε θέματα Νοσηλευτικής  με ελάχιστη διάρκεια 1 (ενός) ακαδημαϊκού έτους  = 0,5 μόριαΜεταπτυχιακό σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια 1 (ενός) ακαδημαϊκού έτους = 1 μόριοΔιδακτορικό σε θέματα Νοσηλευτικής = 1,5 μόρια
Κριτήριο Β / ΠΕΙΡΑ
1.Συνολική πείρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής0.25 μόριο για κάθε τρίμηνο μέχρι 8 έτη (ανώτατο όριο)          Σημειώσεις:        Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:Ο βαθμός του βασικού Πτυχίου.Η ημερομηνία γεννήσεως (προτεραιότητα έχει ο μεγαλύτερος σε ηλικία).

Στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις που ήταν πλήρως συμπληρωμένες και προσκόμισαν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις, οι οποίες αφορούσαν τα απαιτούμενα προσόντα.
Σημειώνεται ότι ποσοστό των προσλήψεων θα γίνει σύμφωνα με τον «περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, Ν.146(Ι)/2009».
Με βάση τον αναθεωρημένο τελικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Ψυχικής Υγείας, δύναται να πληρωθούν θέσεις που πιθανόν να προκύψουν στο διάστημα δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία καταρτισμού του.

Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑ.Δ.Τ.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.11136***6366.925
2.11375***1681.000
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο