Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
15 Οκτωβρίου, 2021

Αποτελέσματα Εξετάσεων για τις δυο κενές θέσεις Δοικητικών Λειτουργών Μονάδας Διαδικασιών και Δικτύου Ποιότητας

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2021, για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Διοικητικών Λειτουργών Μονάδας Διαδικασιών και Δικτύου Ποιότητας, οι οποίες προκηρύχθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5335 και αριθμό γνωστοποίησης 157, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2021.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
8361
15660.5
11060
1059
9453
9352
11751
5350.5
10250.5
10950.5
12650.5
13150.5
13450
16250
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο