Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Κλείστε ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλείσετε ένα ραντεβού.

Ακύρωση ραντεβού

Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

Hour Minute

Επικοινωνία

Προφίλ

Το Αιματολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας έχει ως στόχο την εγκυρότητα, αξιοπιστία και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διενέργειας εξετάσεων σε τελευταίας τεχνολογίας αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές. Λειτουργεί σύμφωνα με το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας και οι επιπρόσθετες ανάγκες του καλύπτονται επί εικοσιτετράωρου βάσεως, με το σύστημα ακανόνιστου ωραρίου.

Στο αιματολογικό εργαστήριο, πραγματοποιούνται εξετάσεις όπως Γενική Εξέταση Αίματος, Αιμολυτικός Έλεγχος, Πηκτικολογικός Έλεγχος, Έλεγχος Θρομβοφιλίας, Έλεγχος Λειτουργικότητας Αιμοπεταλίων και Μοριακός Έλεγχος  για τη διάγνωση ασθενειών όπως:

 • Αιμολυτικές αναιμίες – Αιμοσφαιρινοπάθειες, π.χ. β-Μεσογειακή Αναιμία, Δρεπανοκυτταρική Αναιμία, ασθένεια Cooley κλπ.
 • Αιματολογικές κακοήθειες, π.χ. λευχαιμία, λέμφωμα κλπ.
 • Παθήσεις πήξης, π.χ. αιμορροφιλία, θρομβοκυττοπενία κλπ.

Το Εργαστήριο λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς, τόσο για τα επαρχιακά κρατικά νοσοκομειακά εργαστήρια, όσο και για τα ιδιωτικά, για ειδικές αναλύσεις όπως για παράδειγμα αναλύσεις που αφορούν ασθενείς με Αιμορροφιλία Α και Β, νόσο του Von Willebrand και άλλες κληρονομικές και επίκτητες αιμορραγικές και θρομβοφιλικές διαθέσεις. 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Αιματολογικό Εργαστήριο, είναι διαπιστευμένο με το ISO 15189:2012, ένα διεθνές πρότυπο που εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στο οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια κλινικών δοκιμών προκειμένου να διατηρούν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, να διασφαλίζουν την τεχνική τους επάρκεια και να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα.

Η επίτευξη του δηλωμένου επιπέδου ποιότητας αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της συνολικής προσπάθειας και όλο το προσωπικό συμβάλλει, ώστε να αποφεύγονται οι αστοχίες, να εντοπίζονται και να αναφέρονται το ταχύτερο δυνατό οι πιθανές αιτίες αστοχιών και στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας και των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά ώστε να εξαλείφονται άμεσα οι αιτίες αστοχιών.

Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου βασίζεται στην πιστή  εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και όλο το προσωπικό που επηρεάζει την ποιότητα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην εφαρμογή των διαδικασιών και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την ποιότητα και ανασκοπεί συνεχώς την καταλληλόλητα της Πολιτικής για την Ποιότητα. Εφαρμόζει επαγγελματισμό, δουλεύει με εμπιστευτικότητα, κατοχυρώνει ανεξαρτησία και τεκμηριώνει επάρκεια στην εκτέλεση του έργου του.

Στόχοι Εργαστηρίου

 • Ορθή διαχείριση των αιματολογικών δειγμάτων εφαρμόζοντας καλή εργαστηριακή πρακτική και τεκμηριωμένες διαδικασίες για τη διασφάλιση αξιόπιστων εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
 • Επιλογή των καταλληλότερων μεθόδων σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα, εθνικές νομοθεσίες και δημοσιευμένα διεθνή επίπεδα ποιότητας και ευρωπαϊκές οδηγίες.
 • Μέτρηση και ετήσια αξιολόγηση δεικτών ποιότητας για παρακολούθηση της απόδοσης του Εργαστηρίου και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.
 • Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο.

Δραστηριότητες προσωπικού

 • Παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας και συμβολή στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της σχετικής πολιτικής.
 • Τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου CYS ΕΝ ISO 15189:2012 και του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης.
 • Διεκπεραίωση μεγάλου φάσματος αιματολογικών εξετάσεων με διαγνωστική αξία, συνεισφέροντας στη θεραπεία των ασθενών και την ιατρική έρευνα, καλύπτοντας σε ανάγκες όλες τις ειδικότητες της ιατρικής.
 • Διεκπεραίωση ειδικών αιματολογικών εξετάσεων που αφορούν την κλινική αιματολογία.
 • Συνεισφορά στην υγεία των ασθενών με την εφαρμογή νέων μεθόδων και τη χρήση νέου εργαστηριακού εξοπλισμού.
 • Υιοθέτηση πολιτικής επιστημονικής συνεργασίας όλων των κρατικών αιματολογικών εργαστηρίων, με επιστημονικούς συνεργάτες Αιματολόγους ιατρούς και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.
 • Διεκπεραίωση εξετάσεων που αφορούν ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων αίματος (ποιότητα τελικού προϊόντος του φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος), σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος.
 • Ετήσια συμμετοχή σε εξωτερικά σχήματα αξιολόγησης της ποιότητας (External Quality Assessment Schemes): UK NEQAS, ECAT.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικού ελέγχου ποιότητας σε ημερήσια βάση και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της αναλυτικής διαδικασίας.
 • Εμπλοκή και αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού στη βελτίωση των συστημάτων, σχεδιασμών και δομών στο χώρο των κρατικών νοσοκομειακών εργαστηρίων.
 • Αξιοποίηση της ωφέλειας της μηχανοργάνωσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
 • Οικοδόμηση ενός Μαθητεύοντα Οργανισμού εντός του εργαστηρίου.
 • Προγραμματισμός και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης/επιμόρφωσης για όλα τα επίπεδα ιεραρχίας.
 • Καθολική εμπλοκή όλου του προσωπικού στη βελτίωση των συστημάτων, σχεδιασμών και δομών, σε θέματα επικοινωνίας, ποιοτικής εξυπηρέτησης του κοινού, αντιμετώπισης παραπόνων, ομαδικής εργασίας, επίλυσης προβλημάτων, στατιστικής ερμηνείας και χρήσης δεδομένων, ανάλυσης και απλοποίησης των διαδικασιών.
 • Οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων/σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο των κλινικών εργαστηρίων και την ιατρική επιστήμη.                      

Επιστημονικό Προσωπικό

Ειρήνη Ονουφρίου

Υπεύθυνη Αιματολογικού Εργαστηρίου

Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

Μαρία Χριστοδούλου

Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

Γεωργία Γεωργίου

Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

Αναστασία Δαμασκηνού

Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

Βασίλης Γεωργίου

Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

Μαρία Καραολή

Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

Σαβέλης Ραμανίδης

Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

Περιγραφή του πεδίου εφαρμογής διαπίστευσης