Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

  Κλείστε ραντεβού

  Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να κλίσετε ένα ραντεβού.

  Ακύρωση ραντεβού

  Στείλτε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο για να ακυρώσετε ένα ραντεβού.

  Hour Minute

  Επικοινωνία

  Προφίλ

  Το Αιματολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας έχει ως στόχο την εγκυρότητα, αξιοπιστία και παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διενέργειας εξετάσεων σε τελευταίας τεχνολογίας αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές. Λειτουργεί σύμφωνα με το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας και οι επιπρόσθετες ανάγκες του καλύπτονται επί εικοσιτετράωρου βάσεως, με το σύστημα ακανόνιστου ωραρίου.

  Στο αιματολογικό εργαστήριο, πραγματοποιούνται εξετάσεις όπως Γενική Εξέταση Αίματος, Αιμολυτικός Έλεγχος, Πηκτικολογικός Έλεγχος, Έλεγχος Θρομβοφιλίας, Έλεγχος Λειτουργικότητας Αιμοπεταλίων και Μοριακός Έλεγχος  για τη διάγνωση ασθενειών όπως:

  • Αιμολυτικές αναιμίες – Αιμοσφαιρινοπάθειες, π.χ. β-Μεσογειακή Αναιμία, Δρεπανοκυτταρική Αναιμία, ασθένεια Cooley κλπ.
  • Αιματολογικές κακοήθειες, π.χ. λευχαιμία, λέμφωμα κλπ.
  • Παθήσεις πήξης, π.χ. αιμορροφιλία, θρομβοκυττοπενία κλπ.

  Το Εργαστήριο λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς, τόσο για τα επαρχιακά κρατικά νοσοκομειακά εργαστήρια, όσο και για τα ιδιωτικά, για ειδικές αναλύσεις όπως για παράδειγμα αναλύσεις που αφορούν ασθενείς με Αιμορροφιλία Α και Β, νόσο του Von Willebrand και άλλες κληρονομικές και επίκτητες αιμορραγικές και θρομβοφιλικές διαθέσεις. 

  ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  Το Αιματολογικό Εργαστήριο, είναι διαπιστευμένο με το ISO 15189:2012, ένα διεθνές πρότυπο που εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) στο οποίο καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια κλινικών δοκιμών προκειμένου να διατηρούν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, να διασφαλίζουν την τεχνική τους επάρκεια και να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα.

  Η επίτευξη του δηλωμένου επιπέδου ποιότητας αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της συνολικής προσπάθειας και όλο το προσωπικό συμβάλλει, ώστε να αποφεύγονται οι αστοχίες, να εντοπίζονται και να αναφέρονται το ταχύτερο δυνατό οι πιθανές αιτίες αστοχιών και στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας και των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά ώστε να εξαλείφονται άμεσα οι αιτίες αστοχιών.

  Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου βασίζεται στην πιστή  εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και όλο το προσωπικό που επηρεάζει την ποιότητα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην εφαρμογή των διαδικασιών και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την ποιότητα και ανασκοπεί συνεχώς την καταλληλόλητα της Πολιτικής για την Ποιότητα. Εφαρμόζει επαγγελματισμό, δουλεύει με εμπιστευτικότητα, κατοχυρώνει ανεξαρτησία και τεκμηριώνει επάρκεια στην εκτέλεση του έργου του.

  Στόχοι Εργαστηρίου

  • Ορθή διαχείριση των αιματολογικών δειγμάτων εφαρμόζοντας καλή εργαστηριακή πρακτική και τεκμηριωμένες διαδικασίες για τη διασφάλιση αξιόπιστων εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
  • Επιλογή των καταλληλότερων μεθόδων σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα, εθνικές νομοθεσίες και δημοσιευμένα διεθνή επίπεδα ποιότητας και ευρωπαϊκές οδηγίες.
  • Μέτρηση και ετήσια αξιολόγηση δεικτών ποιότητας για παρακολούθηση της απόδοσης του Εργαστηρίου και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.
  • Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο.

  Δραστηριότητες προσωπικού

  • Παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας και συμβολή στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της σχετικής πολιτικής.
  • Τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου CYS ΕΝ ISO 15189:2012 και του Κυπριακού Φορέα Διαπίστευσης.
  • Διεκπεραίωση μεγάλου φάσματος αιματολογικών εξετάσεων με διαγνωστική αξία, συνεισφέροντας στη θεραπεία των ασθενών και την ιατρική έρευνα, καλύπτοντας σε ανάγκες όλες τις ειδικότητες της ιατρικής.
  • Διεκπεραίωση ειδικών αιματολογικών εξετάσεων που αφορούν την κλινική αιματολογία.
  • Συνεισφορά στην υγεία των ασθενών με την εφαρμογή νέων μεθόδων και τη χρήση νέου εργαστηριακού εξοπλισμού.
  • Υιοθέτηση πολιτικής επιστημονικής συνεργασίας όλων των κρατικών αιματολογικών εργαστηρίων, με επιστημονικούς συνεργάτες Αιματολόγους ιατρούς και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.
  • Διεκπεραίωση εξετάσεων που αφορούν ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων αίματος (ποιότητα τελικού προϊόντος του φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος), σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος.
  • Ετήσια συμμετοχή σε εξωτερικά σχήματα αξιολόγησης της ποιότητας (External Quality Assessment Schemes): UK NEQAS, ECAT.
  • Εφαρμογή προγραμμάτων εσωτερικού ελέγχου ποιότητας σε ημερήσια βάση και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της αναλυτικής διαδικασίας.
  • Εμπλοκή και αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού στη βελτίωση των συστημάτων, σχεδιασμών και δομών στο χώρο των κρατικών νοσοκομειακών εργαστηρίων.
  • Αξιοποίηση της ωφέλειας της μηχανοργάνωσης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
  • Οικοδόμηση ενός Μαθητεύοντα Οργανισμού εντός του εργαστηρίου.
  • Προγραμματισμός και υλοποίηση προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης/επιμόρφωσης για όλα τα επίπεδα ιεραρχίας.
  • Καθολική εμπλοκή όλου του προσωπικού στη βελτίωση των συστημάτων, σχεδιασμών και δομών, σε θέματα επικοινωνίας, ποιοτικής εξυπηρέτησης του κοινού, αντιμετώπισης παραπόνων, ομαδικής εργασίας, επίλυσης προβλημάτων, στατιστικής ερμηνείας και χρήσης δεδομένων, ανάλυσης και απλοποίησης των διαδικασιών.
  • Οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων/σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο των κλινικών εργαστηρίων και την ιατρική επιστήμη.                      

  Επιστημονικό Προσωπικό

  Ειρήνη Ονουφρίου

  Υπεύθυνη Αιματολογικού Εργαστηρίου

  Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

  Μαρία Χριστοδούλου

  Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

  Γεωργία Γεωργίου

  Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

  Αναστασία Δαμασκηνού

  Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

  Βασίλης Γεωργίου

  Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

  Μαρία Καραολή

  Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

  Σαβέλης Ραμανίδης

  Λειτουργός Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

  Περιγραφή του πεδίου εφαρμογής διαπίστευσης

  Υλικά/ Προϊόντα Υποβαλλόμενα  σε δοκιμήΤύποι Δοκιμών/ Μετρούμενες ΙδιότητεςΕφαρμοζόμενες Μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες Τεχνικές
                                                            αιματολογικες δοκιμεσ
    ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ – λευκοκυτταρικος τυποσ- δικτυοερυθροκυτταρα-ESR
                            Ολικό Αίμα (EDTA)Προσδιορισμός 22 παραμέτρων2 x SYSMEX XN – 10 (κωδ. 42054 και 4205)
  1.Αιματοκρίτης  (HCT) ΜΕΘ-01/1Ηλεκτρονική Ολοκλήρωση
  2.Αιμοσφαιρίνη (HGB) ΜΕΘ-01/1Φωτομετρική
  3.Μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης   κατά ερυθρό (MCH) ΜΕΘ-01/1Αυτόματος υπολογισμός από  HGB και RBC
  4.Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης κατά ερυθρό (MCHC)  ΜΕΘ-01/1Αυτόματος υπολογισμός από  HGB and HCT
  5.Μέσος Όγκος Ερυθρών  (MCV)Αυτόματος υπολογισμός από  RBC and HCT
  6.Αριθμός Αιμοπεταλίων (PLT) ΜΕΘ-01/1Κυτταρομετρία Ροής Φθορισμού και Σύνθετης  Αντίστασης
  7.Ερυθρά Αιμοσφαίρια (RBC)ΜΕΘ-01/1Σύνθετη Αντίσταση
  8.Αριθμός Λευκών Αιμοσφαιρίων  (WBC)  ΜΕΘ-01/1Κυτταρομετρία ροής Φθορισμού
  9.Απόλυτος Αριθμός Δικτυοερυθροκυττάρων (RET#)ΜΕΘ-01/1Κυτταρομετρία Ροής Φθορισμού(Μόνο 42056)
  10.Ποσοστό Δικτυοερυθροκυττάρων (RET%)             ΜΕΘ-01/1Υπολογιστικό από # RET και RBC(Μόνο 42056)

  11.Αριθμός Ουδετεροφίλων(NEUT#)                      ΜΕΘ-01/1Κυτταρομετρία Ροής Φθορισμού
  12.Αριθμός Λεμφοκυττάρων (LYMPH#)                ΜΕΘ-01/1»
  13.Αριθμός Μονοκυττάρων (MONO#)                   ΜΕΘ-01/1»
  14.Αριθμός Ηωσινοφίλων (EO#)   ΜΕΘ-01/1»
  15.Αριθμός Βασεοφίλων (BASO#) ΜΕΘ-01/1»
  16.Ουδετερόφιλα    (NEUT% )ΜΕΘ-01/1Υπολογιστικό από TOTALWBC και  #NEUT
  17.Λεμφοκύτταρα (LYMPH%) ΜΕΘ-01/1                     Υπολογιστικό από TOTAL WBC και # LYMPH
  18.Μονοκύτταρα (MONO%)ΜΕΘ-01/1Υπολογιστικό από TOTAL WBC και  # MONO
  19.Ηωσινόφιλα (EO%)ΜΕΘ-01/1Υπολογιστικό από TOTAL WBC και # EO
  20.Βασεόφιλα (BASO%)ΜΕΘ-01/1Υπολογιστικό από TOTAL WBC και # BASO
  Ολικό Αίμα (EDTA)21.ESR  ΜΕΘ:04/1Ves Matic Cube 200 (740)
  22.ESR ΜΕΘ:04/1Ves Matic Cube 200 (746)
  ΙΙ ) ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ/ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ / ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ % (manual)/ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (πλακάκι)
   Προσδιορισμός4  παραμέτρων
          Ολικό Αίμα (EDTA) Μικροσκόπηση επιχρίσματος περιφερικού αίματος (Μορφολογία – Λευκοκυτταρικός τύπος)       ΜΕΘ-2.1/1Μικροσκόπιο OLYMPUS CX – 41 OLYMPUS  BX – 51
  Μικροσκόπηση επιχρίσματος περιφερικού αίματος (Παρασιτολογία) ΜΕΘ-2.1/1
   Ποσοστό Δικτυοερυθροκυττάρων % (manual) με τη χρήση μικροσκοπίου ΜΕΘ-2.2/1
   Rapid Diagnostic Testing for Malaria Ανοσολογική Εξέταση Ελονοσίας  ΜΕΘ-3/1Ανοσοχρωματογραφικός προσδιορισμός (ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων)
   ΙΙΙ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
    Προσδιορισμός  23 παραμέτρωνBCS ΧΡ (κωδ. 252158)
    1.Παράγοντας Πήξης II (FII:C) ΜΕΘ:6.13n/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
    2. Παράγοντας Πήξης V (FV:C)ΜΕΘ:6.14n/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
    3.Παράγοντας Πήξης VII (FVII:C)ΜΕΘ:6.13n/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
   Πλάσμα4.Παράγοντας Πήξης VIII (FVIII:C)ΜΕΘ:6.10n/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
   (Κιτρικό Νάτριο)5..Παράγοντας Πήξης IX (FIX:C)ΜΕΘ:6.10n/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
    6.Παράγοντας Πήξης X (FX:C)ΜΕΘ:6.13n/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
    7.Παράγοντας Πήξης XI (FXI:C)ΜΕΘ:6.10n/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
    8. Παράγοντας Πήξης XII (FXII:C)ΜΕΘ:6.10n/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
    9.Παράγοντας Πήξης XIIIΜΕΘ:6.17n/1Χρωμογονική Μέθοδος
    10.Παράγοντας  Von Willebrand Αντιγόνο (vWF:Ag) ΜΕΘ:6.11n/1Ανοσοθολοσιμετρική Μέθοδος
    11.Παράγοντας  Von Willebrand activity (vWF:Ac) ΜΕΘ:6.19/1Ανοσοθολοσιμετρική Μέθοδος
    12.Free PSAgΜΕΘ:6.22/1Ανοσοθολοσιμετρική Μέθοδος
    13.Προσδιορισμός της αντιπηκτικής ικανότητας του συστήματος της πρωτεϊνης C (ProC Ac R) ΜΕΘ:6.23/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
    14.Πρωτεΐνη C (PC) ΜΕΘ:6.6n/1Χρωμογονική Μέθοδος
    15.Αντιθρομβίνη (AT) ΜΕΘ:6.5n/1Χρωμογονική Μέθοδος
    16.Αναστολέας πήξης FVIIIΜΕΘ:6.16n/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
    17.Αναστολέας πήξης FIX ΜΕΘ:6.16n/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
    18.Ηπαρίνη  LMW (Anti Xa) ΜΕΘ:6.15n/1Χρωμογονική Μέθοδος
    19. Αντιπηκτικό Λύκου (LA) ΜΕΘ:6.8n/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
    20.Χρόνος Προθρομβίνης / INR (PT/INR) ΜΕΘ:6.1n/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
   Πλάσμα (Κιτρικό Νάτριο)21.ΧρόνοςΜερικώςΕνεργοποιημένης Θρομβοπλαστίνης (aPTT)ΜΕΘ:6.21/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
    22.Ινωδογόνο (FBG)ΜΕΘ:6.18/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
    23.Δ- Διμερή Ινώδους (D-DIMER) ΜΕΘ:6.4n/1Ανοσοθολοσιμετρική Μέθοδος
    Προσδιορισμός  4 παραμέτρωνBCS ΧΡ (κωδ. 252159)
   Πλάσμα1.Χρόνος Προθρομβίνης / INR (PT/INR) ΜΕΘ:6.1n/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
   (Κιτρικό Νάτριο)2.ΧρόνοςΜερικώςΕνεργοποιημένης Θρομβοπλαστίνης (aPTT) ΜΕΘ:6.21/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
   3.Ινωδογόνο (FBG) ΜΕΘ:6.18/1Πηκτικομετρική Μέθοδος
   4.Δ- Διμερή Ινώδους (D-DIMER) ΜΕΘ:6.4n/1Ανοσοθολοσιμετρική Μέθοδος

    ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
   
    Ολικό Αίμα και Πλάσμα  Συλλογή και Χειρισμός Δείγματος Εγγραφή Δείγματος Εγγραφή Ασθενή/ Αίτηση  Μεταφορά Δείγματος Δωμάτια εγγραφής/παραλαβής δείγματος:61.04,38.07,60.01  

  Ιατροί: