Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
1 Ιανουαρίου, 1970

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΔ: ΕΓΔΟΚΥΠΥ/11/2019, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ

 

Περιγραφή Εταιρείας:

 

 • νεοσύστατος Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) στη Λευκωσία, επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο και δυναμικό άτομο στην θέση του Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή.

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Εκτελεστικού (Γενικού) Διευθυντή (Κεντρική Διοίκηση) Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Υπεύθυνος για την υποβολή των αποφάσεων της Διευθυντικής Ομάδας και των προτάσεων πολιτικής για το γενικό συμφέρον του Οργανισμού, για τελική έγκριση, όταν αυτό χρειάζεται.

 

Εποπτεύει άμεσα τα μέλη της Διευθυντικής Ομάδας, τους επικεφαλής των Διευθύνσεων του Οργανισμού και οποιαδήποτε Επιτροπή, όπως προκύπτει από τα καθήκοντα και τις ευθύνες του.

 

Επικοινωνεί το όραμα, την αποστολή και τις αξίες του Οργανισμού στο προσωπικό και διασφαλίζει τη δέσμευσή τους για επίτευξη των στόχων του Οργανισμού.

 

Συντονίζει, αναπτύσσει και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο το Στρατηγικό Σχέδιο για επίτευξη συμφωνηθέντων δεικτών υγείας.

 

Συντονίζει, αναπτύσσει και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο το ετήσιο επιχειρησιακό πλάνο του Οργανισμού και τον προϋπολογισμό του σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο στη βάση του Νόμου περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και των οδηγιών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ετοιμάζει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού και άλλες εκθέσεις όπως ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Οργανώνει, διοικεί, συντονίζει, παρακολουθεί, επιτηρεί και ελέγχει την απόδοση του Οργανισμού, ώστε να διασφαλίζει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με το επιχειρησιακό πλάνο του Οργανισμού, τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και εσωτερικούς κανονισμούς καθώς επίσης τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Παρέχει χρηματοοικονομική εποπτεία στην εφαρμογή του προϋπολογισμού για να διασφαλίζει την αποτελεσματική δαπάνη και συμμόρφωση.

 

Συντονίζει τη δραστηριότητα της Διευθυντικής Ομάδας.

 

Ετοιμάζει και ελέγχει τους εσωτερικούς κανονισμούς, τις διοικητικές δομές και τα συστήματα, για διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και της βιώσιμης και αποτελεσματικότητας του Οργανισμού στην παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Δημόσια Υγεία ή σε άλλο θέμα σχετικό με τα καθήκοντα και ευθύνες της παρούσας θέσης.

 

Δεκαπενταετής (15) τουλάχιστον πείρα στη διοίκηση μεγάλου οργανισμού με αυξημένα επίπεδα ευθύνης, από την οποία δεκαετής (10) τουλάχιστον πείρα σε ανώτατη διευθυντική/διοικητική θέση που να περιλαμβάνει προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

 

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας ή/και της Αγγλικής γλώσσας.

 

 • κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

 

Εκτεταμένη επαγγελματική κατάρτιση σχετική με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της παρούσας θέσης ή/και πενταετής (5) τουλάχιστον πείρα σε εκτελεστική διοικητική θέση παρόχου με ελάχιστο προϋπολογισμό €100 εκατομμύρια ή/και αριθμό 1000 υπαλλήλων, η οποία περιλαμβάνεται στη δεκαπενταετή πείρα που απαιτείται στην παρ. (2), αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Τεχνικές Ικανότητες:

 

Ισχυρές δεξιότητες στη στρατηγική και χρηματοοικονομική διαχείριση

 

Δεξιότητες στην αποτελεσματική καθοδήγηση, αλληλεπίδραση και διαπραγμάτευση με το προσωπικό

 

Αποδεδειγμένες γνώσεις σε σχέση με τις τεχνικές πτυχές της μέτρησης, ανάλυσης και ετοιμασίας αναφορών για δραστηριότητες νοσηλευτηρίων

 

Ευθυγράμμιση με τους στόχους, τις βασικές αξίες και τις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας

 

Ικανότητα να υλοποιεί επιχειρησιακά σχέδια, να χρησιμοποιεί δείκτες μέτρησης απόδοσης και να αξιολογεί την πρόοδο

 

Ικανοποιητικές γνώσεις του τομέα της υγείας και της δομής του Οργανισμού (προσωπικό, υποδομή και εξοπλισμός) και των υπηρεσιών υγείας

 

Ικανότητα να χειρίζεται εποικοδομητικά συγκρούσεις, ισχυρό προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, καλές δεξιότητες στην υλοποίηση και αξιολόγηση

 

Βασικές Διοικητικές Ικανότητες:

 

Ηγετικές Ικανότητες

Επαγγελματισμός

Δεξιότητες Επικοινωνίας και διαχείρισης σχέσεων

Βελτίωση Ποιότητας

Διαχείριση Κινδύνου

 

Γνώση του περιβάλλοντος υγειονομικής περίθαλψης Επιχειρησιακές Δεξιότητες και Διοίκηση

 

Όροι Εργασίας:

 

 1. Διάρκεια Σύμβασης

 

Πενταετής διάρκεια ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

 

 1. Αμοιβή

 

Ετήσιος πάγιος βασικός μισθός ύψους €70,685 πλέον 6,656% γενικές αυξήσεις και το ισχύον τιμαριθμικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 28,35%, ο οποίος θα αναθεωρείται με βάση τις εντεύθεν παραχωρούμενες στο υπόλοιπο διευθυντικό προσωπικό γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Επιπρόσθετα θα καταβάλλεται δέκατος τρίτος μισθός. Με τα σημερινά δεδομένα ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός, περιλαμβανομένων των εξόδων παραστάσεως (βλ. 3 (1) πιο κάτω), ανέρχεται, σε

€122.826,54.

 

 • Οργανισμός θα αποκόπτει το αναλογούν ποσό του Φόρου Εισοδήματος, των εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και τυχόν ποσά που προκύπτουν από αποκοπές και/ή εισφορές και/ή μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012.

 

 • κάτοχος της θέσης θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία ποσοστό επί των ασφαλιστέων αποδοχών για την απασχόληση μισθωτού που δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. Ο Οργανισμός, ως εργοδότης, θα καταβάλλει στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τερματισμού Απασχόλησης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής, τις οριζόμενες εισφορές που προνοούνται για εργοδότες από τη εκάστοτε νομοθεσία.

 

 1. Δικαιώματα και διάφορα επιδόματα, ωφελήματα και διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης

 

 1. Έξοδα παραστάσεως ύψους €18,000 ετησίως, τα οποία φορολογούνται.

 

 1. Υπηρεσιακή συσκευή τηλεφώνου, κάλυψη πάγιων τελών και κάλυψη τελών υπηρεσιακών κλήσεων μέχρι ανώτατου ποσού €2,050, επί του οποίου επιβάλλεται μείωση κατά 15%, ενόσω η εν λόγω μείωση επιβάλλεται στο αντίστοιχο επίδομα στη δημόσια υπηρεσία.

 

 • Σε περίπτωση που ο Οργανισμός διαθέτει υπηρεσιακό αυτοκίνητο, παραχώρησή του

 

στο Γενικό Διευθυντή για μη αποκλειστική χρήση, σύμφωνα με τον περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμο (Ν.3(Ι)/2014), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και τους εκδιδόμενους με βάση το Νόμο αυτό Κανονισμούς.

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, σε περίπτωση που ο κάτοχος της θέσης δεν είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου, δύναται να εγκρίνει ετήσια επιχορήγηση ενοικίου με ποσό ύψους € 6,000.

 

 1. Ωφελήματα μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης

 

Κατά τη λήξη ή τον τερματισμό του συμβολαίου ή σε περίπτωση θανάτου, παραχωρείται φιλοδώρημα το οποίο θα ισούται με το 1/12 (ένα δωδέκατο) του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών του κατόχου της θέσης.

 

Τηρουμένων των προνοιών του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2014, Ν.14(Ι)/2014 και συγκεκριμένα, με βάση το αρ. 4, αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές του κατόχου της θέσης ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% επί των μηνιαίων απολαβών του.

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της ίδιας νομοθεσίας, το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις Διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (Ν.118(Ι)/2002).

 

Σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης λόγω διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος (βλ. 6 πιο κάτω) το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη μη καταβολή του φιλοδωρήματος ή μέρους του.

 

 1. Άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας

 

Θα εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, τα εκάστοτε ισχύοντα για το υπόλοιπο προσωπικό, σύμφωνα με τους σχετικούς περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικούς) Κανονισμούς του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Με σημερινά δεδομένα παρέχεται το δικαίωμα:

 

 • Σε άδεια ανάπαυσης 25 εργάσιμων ημερών το χρόνο. Ο κάτοχος της θέσης οφείλει να εξαντλήσει την άδεια ανάπαυσης που θα έχει σε πίστη του πριν τη λήξη του συμβολαίου του και κανένα αντίτιμο δεν θα καταβάλλεται για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας.

 

(β) Σε άδεια ασθενείας με ανώτατο όριο τις 12 ημερολογιακές ημέρες το χρόνο.

 

 1. Τερματισμός απασχόλησης

 

 • εργοδότηση του Γενικού Διευθυντή δύναται να τερματιστεί με βάση τις διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου. Περαιτέρω ο Οργανισμός δικαιούται σε άμεσο τερματισμό της σύμβασης αν ο Γενικός Διευθυντής:

(α) Παραβιάσει τους όρους της παρούσας σύμβασης εργασίας

(β) Διαπράξει αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα

 

 • Επιδεικνύει αμέλεια, νωθρότητα, αδιαφορία ή αδράνεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του

 

 • Ενεργήσει ή παραλείψει να ενεργήσει κατά τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις του

 

 • Επιδεικνύει απρεπή ή ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του (στ) Λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας ή αναπηρίας, καταστεί μόνιμα ανίκανος να εκπληρώνει επαρκώς τα καθήκοντα του.

 

 1. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

 

Στο Γενικό Διευθυντή παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η οποία ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους με βάση τις πρόνοιες των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμών.

 

 1. Πειθαρχική και αστική ευθύνη

 

Εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, οι αντίστοιχες πρόνοιες των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικών) Κανονισμών του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

 

 1. Γενικά

 

Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

 

Οι όροι εργασίας δύναται να αναθεωρηθούν οποτεδήποτε αυτό επιβάλλεται από Νόμο και/ή Κανονισμό και/ή αποφάσεις των αρμοδίων αρχών.

 

Οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ρητά στη σύμβαση, ρυθμίζεται, κατ’ αναλογία, με βάση τους περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικούς) Κανονισμούς του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

 

Σε πρώτη φάση η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από εξωτερικούς συμβούλους και δυνατό να απαιτήσει από τους υποψηφίους να συμμετάσχουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση ή/ και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις. Η τελική επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

 

Υποβολή Αιτήσεων:

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στον ακόλουθο σύνδεσμο www.shso.org.cy και ακολούθως Πληροφορίες -> ΄Έντυπα ή να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22605670, 22605734. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση και να παραδοθούν στα γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 – 14:30 στη διεύθυνση: Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449, Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής. Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή και να φέρουν την ένδειξη «Θέση Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή», Διοικητικό Συμβούλιο, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.

 

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται ανωτέρω, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.

 

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

 • τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14.30 μ.μ. (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

 

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο