Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Συνήθεις Ερωτήσεις

Οι προκηρύξεις κενών θέσεων του Οργανισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όχι, δε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε περίπτωση που δεν έχουν προκηρυχθεί θέσεις στον Οργανισμό.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού. 

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων αναγράφεται σε όλες τις προκηρύξεις μας.

Εάν βάσει προκήρυξης της θέσης θεωρείται απαραίτητη η κατοχή τίτλου σπουδών, τότε εάν δεν έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας η αίτηση σας θα θεωρηθεί άκυρη. Θα προσληφθούν όσοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία τη λήξη των αιτήσεων.

Με την αίτηση σας πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

 • Αντίγραφο Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης ή Απαλλαγής από Στρατιωτικές Υποχρεώσεις
 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου, ή/και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (όπου απαιτείται)
 • Επαγγελματικοί Τίτλοι όπως ACCA, ACA κλπ. (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικά εγγραφής σε Επαγγελματικά σώματα/φορείς (όπου απαιτείται)
 • Άδειες ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Πιστοποιητικά έγγραφής σε μητρώα (όπου απαιτείται π.χ. μητρώο Νοσηλευτών)
 • Αποδεικτικά / Πιστοποιητικά γνώσης γλωσσών όπως ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy
 • Πιστοποιητικά επαγγελματικών και άλλων εξετάσεων (όπου απαιτείται)
 • Βεβαιώσεις απασχόλησης από εργοδότη αναφέροντας την περίοδο απασχόλησης σας, τη θέση και τα καθήκοντα σας (όπου απαιτείται πείρα)
 • Κατάσταση Αποδοχών ανά Εργοδότη από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (όπου απαιτείται πείρα)

Για τις προκηρύξεις όπου απαιτείται πείρα πρέπει να προσκομίσετε:

 •  Βεβαιώσεις απασχόλησης από εργοδότη (όπου αναγράφεται η περίοδος απασχόλησης σας, η θέση και τα καθήκοντα σας) 
 • Κατάσταση Αποδοχών ανά Εργοδότη από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Όχι, δε χρειάζεται να επισυνάψετε πρωτότυπα πιστοποιητικά με την αίτηση σας. Θα σας ζητηθούν πρωτότυπα σε περίπτωση πρόσληψης σας στον Οργανισμό.

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις/δικαιολογητικά οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορρίπτονται.

Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση. Σε περίπτωση που προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, θα λάβετε ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου δηλώσατε.

Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

 • Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
 • πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσόντων των  υποψηφίων  θα  πραγματοποιηθεί  σε  μεταγενέστερο  στάδιο. Δικαίωμα  υποβολής αίτησης έχουν όσοι  θεωρούν ότι κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης.

Σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους πιο κάτω τρόπους:

 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hr@shso.org.cy
 • μέσω τηλεφώνου στο 22212847