Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Αίτηση: Προκήρυξη θέσεων Λογοθεραπευτών (08-09-2023)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων και βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
Τα αρχεία που θα επισυναφθούν με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας πρέπει να είναι σε μορφή PDF ή JPEG και να έχουν διαφορετική ονομασία μεταξύ τους.
Παρακαλώ τα αρχεία που θα επισυναφθούν με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 10ΜΒ (μπορεί να χρειαστεί να γίνει συμπίεση των αρχείων) στο σύνολο και να μην ξεπερνούν συνολικά τα 50 διαφορετικά αρχεία.

Για επισύναψη περισσοτέρων από ένα (1) αρχείων παρακαλούμε όπως κρατήσετε επιλεγμένο το κουμπί ctrl στο πληκτρολόγιο σας.

υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλώ όπως επιλέξετε επαρχία / επαρχίες για την οποία/ τις οποίες ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση.

Σημειώνεται ότι θα λάβετε μόνο έναν (1) αριθμό υποψηφίου για την αίτηση που έχετε υποβάλει, ανεξάρτητα εάν έχετε δηλώσει περισσότερες από μια (1) επαρχίες προτίμησης.

A. Προσωπικά Στοιχεία

Β. Διεύθυνση επικοινωνίας

Γ. Διεύθυνση διαμονής

Δ. Επικοινωνία

Για τηλέφωνα εντός Κύπρου δεν χρειάζεται αν συμπεριλαμβάνεται το 00357 ενώ για τηλέφωνα εκτός θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο κωδικός της κάθε χώρας

Ε. Γενικές προϋποθέσεις διορισμού

Στ. Εκπαίδευση / Προσόντα

1. Ακαδημαϊκά προσόντα

Να αναφέρετε τα ακαδημαϊκά σας προσόντα, μέσης, ανώτερης, ανώτατης, μεταπτυχιακής, ή άλλης εκπαίδευσης χρονολογικά ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο.


Πρόσθεσε περισσότερα

2. Επαγγελματικοί τίτλοι / εγγραφή σε επαγγελματικά σώματα/φορείς

Να αναφέρετε τους επαγγελματικούς σας τίτλους χρονολογικά ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο και τα σώματα/φορείς που είστε εγγεγραμμένοι.


Πρόσθεσε περισσότερα

3. Γλώσσες

Να αναφέρετε πόσο καλά γνωρίζετε την κάθε γλώσσα επιλέγοντας το κατάλληλο κουτί. Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη γνώση της γλώσσας στο επίπεδο που απαιτείται από το Σχέδιο Υπηρεσίας είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων , είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

4. Επαγγελματικές και άλλες εξετάσεις


Πρόσθεσε περισσότερα

Ζ. Εργασιακή πείρα

Η εργασιακή πείρα που δηλώνεται θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις απασχόλησης όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης καθώς και Κατάσταση Αποδοχών ανά Εργοδότη από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Δηλώστε την εργασιακή σας πείρα ξεκινώντας από την παρούσα θέση.


Πρόσθεσε περισσότερα

Η. Άλλα συνοδευτικά ή αποδεικτικά έγγραφα

Επισυνάψετε τα πιο κάτω συνοδευτικά ή αποδεικτικά έγγραφα με την αίτηση σας.

A.

Β.

Γ.

Δ.

Ε.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ.

Όλες οι θέσεις εργασίας

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΥπΥ στο τηλέφωνο 22212847, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 08:00 – 14:30.