Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn

Αίτηση: Προκήρυξη μίας κενής θέσης Ιατρικού Λειτουργού (07/01/2022)

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων και βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
Τα αρχεία που θα επισυναφθούν με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας πρέπει να είναι σε μορφή PDF ή JPEG και να έχουν διαφορετική ονομασία μεταξύ τους.
Παρακαλώ τα αρχεία που θα επισυναφθούν με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης σας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 10ΜΒ στο σύνολο και να μην ξεπερνούν συνολικά τα 50 διαφορετικά αρχεία.

υποχρεωτικά πεδία

A. Προσωπικά Στοιχεία

Β. Διεύθυνση επικοινωνίας

Γ. Διεύθυνση διαμονής

Δ. Επικοινωνία

Ε. Γενικές προϋποθέσεις διορισμού

Στ. Εκπαίδευση / Προσόντα

1. Ακαδημαϊκά προσόντα

Να αναφέρετε τα ακαδημαϊκά σας προσόντα, μέσης, ανώτερης, ανώτατης, μεταπτυχιακής, ή άλλης εκπαίδευσης χρονολογικά ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο.


Πρόσθεσε περισσότερα

2. Επαγγελματικοί τίτλοι / εγγραφή σε επαγγελματικά σώματα/φορείς

Να αναφέρετε τους επαγγελματικούς σας τίτλους χρονολογικά ξεκινώντας από το πιο πρόσφατο και τα σώματα/φορείς που είστε εγγεγραμμένοι.


Πρόσθεσε περισσότερα

3. Γλώσσες

Να αναφέρετε πόσο καλά γνωρίζετε την κάθε γλώσσα επιλέγοντας το κατάλληλο κουτί. Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη γνώση της γλώσσας στο επίπεδο που απαιτείται από το Σχέδιο Υπηρεσίας είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων , είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

4. Επαγγελματικές και άλλες εξετάσεις


Πρόσθεσε περισσότερα

Ζ. Εργασιακή πείρα

Η εργασιακή πείρα που δηλώνεται θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Δηλώστε την εργασιακή σας πείρα ξεκινώντας από την παρούσα θέση.


Πρόσθεσε περισσότερα

Η. Άλλα συνοδευτικά ή αποδεικτικά έγγραφα

Επισυνάψετε τα πιο κάτω συνοδευτικά ή αποδεικτικά έγγραφα με την αίτηση σας.

A.

Β.

Γ.

Δ.

Ε.

Όλες οι θέσεις εργασίας

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΥπΥ στο τηλέφωνο 22212847, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 08:00 – 14:30.