Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Πρόσληψη Νοσηλευτικών Λειτουργών – Ψυχικής Υγείας (25-08-2023)

Αναρτήθηκε 25/08/23
Πλήρης Απασχόλησης

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμο του 2017 (73(I)/2017) και τους περί Ίδρυσης Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικών) Κανονισμών του 2017 πιθανόν προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Θα καταρτιστούν πίνακες διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τους πίνακες, δύναται να πληρωθούν θέσεις που πιθανόν να προκύψουν στο διάστημα δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία καταρτισμού του τελικού πίνακα.

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Ψυχιατρική Νοσηλευτική ή Γενική Νοσηλευτική.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 • Εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής, σύμφωνα με τον περί Νοσηλευτικής και   Μαιευτικής Νόμο.
 • Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος (Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής) σε ισχύ.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.  Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών», υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Διετής τουλάχιστον πείρα στην ψυχιατρική νοσηλευτική, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις για Απαιτούμενα Προσόντα:

 •    Για το Απαιτούμενο Προσόν 1, απαιτείται η υποβολή Αναλυτικής Βαθμολογίας του αντίστοιχου Πανεπιστημιακού Διπλώματος και μεταπτυχιακού.
 •    Για πείρα που αποκτήθηκε σε χώρα του εξωτερικού απαιτείται η υποβολή της αντίστοιχης Εγγραφής στο μητρώο και ό,τι επιπλέον απαιτείται για τη νόμιμη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος σε χώρα του εξωτερικού.
 • Για την επιβεβαίωση της εργασιακής πείρας απαιτείται η υποβολή:

(α) Βεβαίωση από τον/τους εργοδότη/τες στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε ο υποψήφιος, η ακριβής περίοδος απασχόλησης με ημερομηνίες καθώς και αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων της θέσης και

(β) Βεβαίωση καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων  «Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών κατά Εργοδότη» που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή βεβαίωση αντίστοιχης υπηρεσίας αν η πείρα του υποψηφίου αποκτήθηκε σε χώρα του εξωτερικού (μεταφρασμένη στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα).

 • Για το αποδεικτικό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της ξένης γλώσσας (Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας), εάν αυτό είναι το Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, τότε πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ή/και άλλο αποδεικτικό ότι η γλώσσα διδασκαλίας ολόκληρου του προγράμματος ήταν η αντίστοιχη Αγγλική ή Γαλλική ή  Γερμανική.
 • Για την πρόσληψη Νοσηλευτικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας θα λαμβάνονται υπόψη οι εξαιρέσεις του  περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο του 2002 (205(Ι)/2002),  έχοντας ως γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες: η απασχόληση ανδρών στις νοσηλευτικές πτέρυγες των γυναικών και η απασχόληση γυναικών στις νοσηλευτικές πτέρυγες των ανδρών.

        Β. Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Εκτελεί νοσηλευτικά καθήκοντα στον τομέα της Ψυχικής Υγείας περιλαμβανομένης της Κοινοτικής, Συμβουλευτικής Νοσηλευτικής, Παιδοψυχιατρικής και του Τομέα Εξαρτήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
 • Είναι υπεύθυνος/η για τη νοσηλεία των ασθενών που βρίσκονται υπό την ευθύνη του/της, καθώς και για την οργάνωση και εφαρμογή της θεραπείας αυτών, σε τμήματα εσωτερικής νοσηλείας.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την αξιολόγηση και εφαρμογή νοσηλευτικών παρεμβάσεων, καθώς και τον συντονισμό των σχεδίων φροντίδας των ασθενών στις εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες.
 • Προγραμματίζει, οργανώνει, επιβλέπει, συντονίζει, ελέγχει και καθοδηγεί κατώτερο νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί υπό την εποπτεία του/της.
 • Συμβάλλει στην προμήθεια, συντήρηση, διαφύλαξη και καλή χρήση του εξοπλισμού και της περιουσίας του νοσοκομείου ή άλλου χώρου στο οποίο υπηρετεί.
 • Συμμετέχει στην πρακτική εκπαίδευση φοιτητών νοσηλευτικής των πανεπιστημιακών σχολών και αναλαμβάνει την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού του θαλάμου ή τμήματος στο οποίο υπηρετεί.
 • Υποβάλλει εκθέσεις και ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό για την πρόοδο και τη συμπεριφορά των φοιτητών νοσηλευτικής των πανεπιστημιακών σχολών του θαλάμου ή τμήματος στο οποίο υπηρετεί.
 • Διεξάγει έρευνες στον τομέα της ειδικότητά του/της και στους τομείς της υγείας γενικότερα και συντάσσει σχετικά με αυτές, εκθέσεις και γνωματεύσεις.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Σημειώσεις:

 • Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση σε 24ωρη βάση με το σύστημα βάρδιας.
 • Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα, αναμένεται να εκτελεί τα καθήκοντά του/της σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να του/της ανατεθούν πιο υπεύθυνα καθήκοντα μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.
 • Ο Οργανισμός μπορεί να διορίσει σε οποιοδήποτε Νοσηλευτήριο έχει ανάγκες.

Γ. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων:

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και οι βαρύτητες (μόρια) βαθμολόγησης που αποδίδονται σε αυτά είναι τα ακόλουθα:

 Κριτήριο Α / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.Εκπαίδευση –Πτυχίο/ Εξειδίκευση / Μεταπτυχιακού Ψυχιατρική Νοσηλευτική Βαθμολογία πτυχίου με μέγιστο το 10          ………………………… ένα (1)  μόριο για κάθε μονάδα του πτυχίου (υπολογισμός με τη μέθοδο των τριών)
2.Μεταβασική Εκπαίδευση Εξειδίκευση σε θέματα Νοσηλευτικής  με ελάχιστη διάρκεια 1 (ενός) ακαδημαϊκού έτους  = 0,5 μόριαΜεταπτυχιακό σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια 1 (ενός) ακαδημαϊκού έτους = 1 μόριοΔιδακτορικό σε θέματα Νοσηλευτικής = 1,5 μόρια  
 Κριτήριο Β / ΠΕΙΡΑ
1Συνολική πείρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής 0.25 μόριο για κάθε τρίμηνο μέχρι 8 έτη (ανώτατο όριο)     Σημειώσεις: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη: Ο βαθμός του βασικού Πτυχίου.Η ημερομηνία γεννήσεως (προτεραιότητα έχει ο μεγαλύτερος σε ηλικία).

Γενικές Διευκρινίσεις:

 1.   Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί και για σκοπούς απόκτησης του πτυχίου νοσηλευτικής  ή άλλου συναφούς προγράμματος ή πτυχίου.
 2.   Η εργασιακή πείρα μοριοδοτείται μετά την ημερομηνία Εγγραφής στο σχετικό μητρώο κι εφόσον έχει Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος σε ισχύ.
 3.   Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων, θα ετοιμαστεί προκαταρτικός πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητάς με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, έπειτα θα δοθούν δύο (2) εβδομάδες για Ενστάσεις και με το πέρας της αξιολόγησης των ενστάσεων θα καταρτιστεί ο Τελικός Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητάς με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

Δ. Διάρκεια Απασχόλησης:

 • Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου (απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμών του 2017».
 • Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμα του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.
 • Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.
 • Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.
 • Η περίοδος απασχόλησής περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Ε. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:

 • Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

      Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

 • με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
  • πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
 • Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 • Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

ΣΤ. Σημείωση:

                         Για την εν λόγω θέση, κατ’ αντιστοιχία, εφαρμόζονται όσα προνοούνται στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2019, όπου η κλίμακα μισθοδοσίας του Νοσηλευτικού Λειτουργού αναβαθμίστηκε από Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα)–Α7–Α8(i) σε Α8-Α10-Α11. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18(1)(α)(iii) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών εφόσον υπάρχει υπάλληλος με βασική αμοιβή σε οποιοδήποτε σημείο της επέκτασης προς τα κάτω της νέας κλίμακας της θέσης του, η βασική αμοιβή οποιουδήποτε νέου υπαλλήλου που προσλαμβάνεται καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπερέχει μισθολογικά από τον υπάλληλο που ήδη κατέχει τη θέση αυτή (ετήσιος βασικός μισθός €20062,9), και ο νέος αυτός υπάλληλος αρχίζει να κερδίζει προσαύξηση κάθε έξι μήνες απασχόλησης, μέχρι να φθάσει τον ετήσιο βασικό ακαθάριστο μισθό €26.541,66. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κρατικού Προϋπολογισμού, κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησης σας , η μισθοδοσία σας δεν μπορεί να είναι ψηλότερη από τη μειωμένη κλίμακα εισδοχής Νοσηλευτικού Λειτουργού. Το ίδιο ισχύει και για εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

   Σημείωση:

Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στο βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις.  Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο μισθό στον Οργανισμό ή σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε μειωμένο μισθό θέσης στον Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων μηνών.

Ζ. Υποβολή Αιτήσεων:

 • Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην Ελληνική γλώσσα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://shso.org.cy/job-position/, μέχρι την Παρασκευή, 29  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:30.  Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δε θα λαμβάνονται υπόψη. Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα  22212846, 22212847.
 • Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Α, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα, καθώς και Κατάσταση Αποδοχών ανά Εργοδότη από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει απολυτήριο ή άλλο ισάξιο προσόν στα απαιτούμενα προσόντα.
 • Εάν δεν κατέχετε τα πιστοποιητικά όπως περιγράφονται κάτω από το μέρος ‘Απαιτούμενα Προσόντα’, παρακαλώ όπως προσκομίσετε πρωτότυπο πιστοποιητικό ισότιμης αναγνώρισης του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).
 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣOΝΤΑ, ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.
Όλες οι θέσεις εργασίας