Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα Covid 19 menu-btn
18 Οκτωβρίου, 2019

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (Ν.146(Ι)/2009) ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (Ν.146(Ι)/2009) ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

Στον πιο κάτω κατάλογο βάση του αρ. υποψηφίου, περιλαμβάνονται κατά σειρά επιτυχίας μόνο οι Επιτυχόντες υποψήφιοι που ζήτησαν όπως αξιολογηθούν στα πλαίσια του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Νόμο και

α) πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις πρόσληψης όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στην προκήρυξη των θέσεων (* υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των απαραίτητων πρωτότυπων αποδεικτικών πιστοποιητικών),

β) κρίθηκαν από Ειδική Πολυθεματική Επιτροπή του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ότι εμπίπτουν στις πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας και ότι είναι κατάλληλοι για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης και

γ) πέρασαν με επιτυχία τη γραπτή εξέταση.

 

Α/Α  

ΑΡ. ΥΠΟΨ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α+Β ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Γ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Δ ΣΥΝΟΛΟ
% Συνολο Α&Β % Κριτήριο Γ 16,66 % Κριτήριο Δ 16,66 % Σύνολο Α+Β+Γ+Δ
1 40 23,634 0,3 13,32 37,254
2 34 17,68 1,61 13,32 32,61
3 273 17,977 3,21 9,99 31,177
4 649 13,628 0,06 6,66 20,348
5 248 10,406 0 6,66 17,066

 

Πιο κάτω είναι ο κατάλογος ατόμων που, βάση του αρ. υποψηφίου δεν εμπίπτουν στο νόμο περί πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Ν.146(Ι)/2009) για θέσεις Νοσηλευτικών Λειτουργών.

 

Α/Α ΑΡ. ΥΠΟΨ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α+Β ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Γ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Δ ΣΥΝΟΛΟ
% Συνολο Α&Β % Κριτήριο Γ 16,66 % Κριτήριο Δ 16,66 % Σύνολο Α+Β+Γ+Δ
1 12 18,019 2,38 9,99 30,389
2 203 17,873 0,95 9,99 28,813
3 68 13,484 3,45 9,99 26,924
4 487 15,755 0,65 9,99 26,395

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο (6)(α) του Νόμου περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016 (70(I)/2016), κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά και των δύο προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν γραπτώς στο Κέντρο Ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο