Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
3 Φεβρουαρίου, 2020

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Προϊστάμενου Μονάδας Κτιρίων και Υποδομών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696,00 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη  δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Στον πιο πάνω μισθό προστίθεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Προΐσταται της Μονάδας Εγκαταστάσεων και Υποδομών και Εξοπλισμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
 • Εισηγείται τη δημιουργία, οργάνωση και στελέχωση Τεχνικών Υπηρεσιών στις διευθύνσεις/τα νοσηλευτήρια.
 • Παρακολουθεί τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό και το συντονισμό λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Εγκαθιδρύει και διαχειρίζεται συστήματα διαχείρισης έργων (οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, και μηχανολογικών, νέων και συντήρησης) ώστε τα συμφωνηθέντα σε σχέση με ποιότητα, χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης και προϋπολογισμού να επιτυγχάνονται. Το σύστημα καλύπτει όλες τις φάσεις ενός έργου, από τη σύλληψη, μέχρι και τη λειτουργία.
 • Διαχειρίζεται στο σύστημα προσφορών ώστε ο ανταγωνισμός να λειτουργεί προς όφελος του Οργανισμού.
 • Δημιουργεί και διαχειρίζεται σύστημα αλλαγών και απαιτήσεων των οικοδομικών και άλλων συμβολαίων.
 • Μεριμνά για την ορθή διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων και υποδομών και του εξοπλισμού των Διευθύνσεων και του ίδιου του Οργανισμού.
 • Μεριμνά για την υιοθέτηση και λειτουργία μηχανογραφημένου μητρώου περιουσιακών στοιχείων της αρμοδιότητάς του, το οποίο διασφαλίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι ορθά καταχωρημένα και το σύστημα ενημερώνεται με κάθε συναλλαγή που αφορά περιουσιακά στοιχεία.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή συστημάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ασφαλείας σε όλες τις περιοχές ευθύνης.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορθή αξιοποίηση, έγκαιρη αντικατάσταση ή/και προμήθεια και εγκατάσταση, του εξοπλισμού και άλλων περιουσιακών στοιχείων.
 • Ελέγχει τους λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και εισηγείται μέτρα και μεριμνά για σχετικές εξοικονομήσεις.
 • Συμβουλεύει για τη διαμόρφωση πολιτικής στα θέματα της αρμοδιότητας του.
 • Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το Υπουργείο Υγείας, άλλες Κρατικές Υπηρεσίες και Αρμόδιες Αρχές.
 • Ασκεί αρμοδιότητες σχετικά με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και παρέχει υποστήριξη στον Επιχειρησιακό Διευθυντή για την εκτέλεση των λειτουργιών της Μονάδας.
 • Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού και ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και εισηγήσεις σχετικά με την επίλυση διαφόρων θεμάτων στα πλαίσια των καθηκόντων του που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

 

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική, Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, ή της Επιμέτρησης Ποσοτήτων (Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 • Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 • Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση στη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση οικοδομικών έργων που να περιλαμβάνει προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο κατασκευαστικών εργασιών, διαχείριση συμβολαίων, εμπλεκόμενων επαγγελματιών και εργοληπτών.

Πείρα ως ανωτέρω σε αντίστοιχα έργα σε νοσηλευτήρια θα θεωρηθεί ιδιαίτερα ισχυρό πλεονέκτημα.

 • Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσίας.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης:

 • Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία και με δυνατότητα ανανέωσής της για ακόμα τρία χρόνια και αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αναγκών της πιο πάνω θέσης.
 • Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμα του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.
 • Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.
 • Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.
 • Η περίοδος απασχόλησής περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

 

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:

 • (1) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, και, σε περίπτωση επιλογής του, αυτός μπορεί να διοριστεί:

 1. Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή,
 2. πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
 • (2) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 • (3) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

 

Ε. Υποβολή Αιτήσεων

 • (α) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ, www.shso.org.cy (Πληροφορίες – Έντυπα – Αίτηση διορισμού στον ΟΚΥπΥ) ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στα τηλέφωνα, 22605670, 22605475, 22605734. Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν τον τίτλο της θέση Προϊστάμενου Μονάδας Κτιρίων και Υποδομών, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 • (β) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.
 • (γ) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 – 14:30 στη διεύθυνση: Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449, Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.
 • (δ) Υποβολή αιτήσεων όχι αργότερα από την 21η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).
 • (ε) Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο