Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Πληροφορίες

image-2

Όραμά μας είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας  σε όλο το ηλικιακό φάσμα του πληθυσμού κατά ισότιμο τρόπο μέσω ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Οι κύριοι στρατηγικοί μας στόχοι είναι η πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας και η προώθηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους τομείς της διαγνωστικής αξιολόγησης, θεραπευτικών παρεμβάσεων και δράσεων αποκατάστασης.

Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, η ΔΥΨΥ σε  συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού και τις άλλες Διευθύνσεις του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, το Υπουργείο Υγείας, άλλα  Υπουργεία και Υπηρεσίες, ΜΚΟ και οργανωμένους φορείς, εφαρμόζει πολιτικές και αναπτύσσει δράσεις και προγράμματα που προάγουν την πρόληψη, δίνοντας έμφαση στο παιδικό και εφηβικό πληθυσμό.

Όσον αφορά τον δεύτερο στόχο, η ΔΥΨΥ οργανώνει και λειτουργεί υπηρεσίες και δομές ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του πληθυσμού, των γενικά αποδεκτών επιστημονικών εξελίξεων στο τομέα της ψυχικής υγείας και των κατευθυντηρίων οδηγιών διεθνών συναφών οργανισμών με την δυνατότητα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τους καθώς και της συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού.

Βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της ΔΥΨΥ αποτελούν η βελτίωση στην προσβασιμότητα, η εξασφάλιση ολοκληρωμένου φάσματος παροχής υπηρεσιών, ο συντονισμός και η συνέχεια στη φροντίδα, η επαρκής αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα υπηρεσιών και παρεμβάσεων, η ισότητα στην παροχή φροντίδας με βάση τις ανάγκες των ασθενών και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.