Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Πολιτική Απορρήτου Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού

1.   Εισαγωγή

Το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού (εφεξής ΓΝΛ) δεσμεύεται με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ΓΚΠΔ, προσωπικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός 2016/679) και τον ‘Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(Ι)/2018)’ να διασφαλίσει και να διαφυλάξει το δικαίωμά σας στην προστασία έναντι της αθέμιτης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προστατεύοντας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία διατηρεί και τα οποία σας αφορούν.

Προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε πληροφορία η οποία αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Ο όρος προσωπικά δεδομένα επίσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάποια ευαίσθητα δεδομένα (ή δεδομένα ειδικών κατηγοριών) όπως για παράδειγμα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ενός φυσικού προσώπου, τυχόν ποινικές καταδίκες του και δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλή ή την εθνικότητά του.

Παράλληλα, το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, αντιλαμβάνεται ότι η διατήρηση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων σας είναι μεγάλη ευθύνη την οποία και λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Για αυτό τον λόγο έχουμε καταρτίσει, μεταξύ άλλων μέτρων, και την παρούσα Πολιτική, η οποία έχει ως σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε, το λόγο συλλογής τους, και τη χρήση τους.

2.   Ο Ρόλος μας Σύμφωνα με τον Κανονισμό

Βάσει των προνοιών του Κανονισμού, το ΓΝΛ είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται για δικές της επεξεργασίες. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα  των ασθενών, επισκεπτών, πελατών και συνεργατών της. Σε περιπτώσεις όπου το ΓΝΛ είναι Εκτελών την επεξεργασία, τότε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τα μέσα και τους σκοπούς που ορίζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

3.   Πώς Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα Πολιτική ισχύει στις περιπτώσεις όπου συλλέγουμε δεδομένα όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες μετά από επίσκεψη σε οποιαδήποτε από τις μονάδες/δομές που υπάγονται στο ΓΝΛ, και αυτά συμπεριλαμβάνουν δεδομένα που συλλέγουμε είτε:

 • απευθείας από εσάς,
 • τους γονείς ή κηδεμόνες  ή τους έχοντες την γονική μέριμνα ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους
 • μέσω τρίτων στις συνήθεις διεργασίες εκτέλεσης εργασιών ούτως ώστε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει,
 • μέσω συνεργατών μας.

Τα τμήματα και οι κλινικές που υπάγονται στο ΓΝΛείναι τα/οι ακόλουθα/ες:

 1. Αιματολογική
 2. Ακτινολογικό
 3. Ακτινολογικό
 4. Αναισθησιολογικό
 5. Γυναικολογική/ Μαιευτική
 6. Διαιτολογίας
 7. Θαλασσαιμίας
 8. Καρδιολογική
 9. Λογοθεραπείας
 10. Μ.Ε.Θ.
 11. Νεφρολογικό/ Αιμοκάθαρση
 12. Ογκολογική
 13. Ορθοπεδική
 14. Ουρολογική
 15. Οφθαλμολογικό
 16. Παθολογική
 17. Παιδιατρική
 18. Πνευμονολογικό
 19. Πυρηνική Ιατρική
 20. ΤΑΕΠ
 21. Τράπεζα Αίματος
 22. Φαρμακείο
 23. Φυσιοθεραπείας
 24. Χειρουργική
 25. Χημείο
 26. Ωτορινολαρυγγολογική

4.   Σκοποί για τους Οποίους Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Γενικά, ενδέχεται να συλλέξουμε και επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για τους συγκεκριμένους σκοπούς, αλλά και λόγω διαφορετικών νομικών βάσεων στις οποίες βασιζόμαστε για τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων. Αναλυτικά:

 • Διαχείριση Ασθενών: δημιουργία και διαχείριση του ιατρικού αρχείου, για παροχή και υποστήριξη ιατρικής περίθαλψης και ειδοποιήσεις σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή / και αλλαγές σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες, ούτως ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν χρειάζεται να σας ενημερώσουμε σχετικά με ιατρικές εξετάσεις και αποτελέσματα δοκιμών, ραντεβού, παραπομπές, καθώς και για την εκτέλεση των πληρωμών σας.
 • Έννομη Συμμόρφωση: για επιβολή των όρων και προϋποθέσεων και συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις όπως αυτές απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους.
 • Συγκατάθεση: Βασιζόμαστε στη συγκατάθεση σας για χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία δεν σχετίζεται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 • Εκτέλεση Σύμβασης: Η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών, διαχείρισης ασθενών και λειτουργικότητας και ασφάλειας, όπως περιγράφεται παραπάνω, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση που έχετε με εμάς.
 • Συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις: Επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που αυτό απαιτείται για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
 • Προστασία ζωτικού συμφέροντος: Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη του ζωτικού σας συμφέροντος στη περίπτωση που είστε σωματικά ή νομικά ανίκανοι να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.
 • Προστασία του έννομου συμφέροντος μας: Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε εμείς ή τρίτοι, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά παρακάμπτονται από τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως όταν τα δεδομένα αφορούν παιδί.

Σημειώνεται ότι το ΓΝΛ, στου οποίου την κατοχή υπάρχουν προσωπικά δεδομένα υποκειμένων, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να προβεί σε  χρήση και ανάλυση τέτοιων δεδομένων αφού πρώτα αυτά τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας (όπως για παράδειγμα ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης, κρυπτογράφησης) κατά την οποία θα ακολουθηθούν ενδεδειγμένες διαδικασίες.

Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή/και σκοπούς επιστημονικής ή/και ιστορικής έρευνας ή/και στατιστικούς σκοπούς, με στόχο την διασφάλιση, βελτίωση και προαγωγή των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

5.    Τί Είδους Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε διάφορους τύπους δεδομένων για τα άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε, συμπεριλαμβανομένων  δεδομένων που οδηγούν στην αναγνώριση φυσικών προσώπων (αλλιώς «υποκείμενα δεδομένων που μπορούν να αναγνωριστούν άμεσα/έμμεσα»). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να αναφέρονται σε: 

 • Ασθενείς:
 • Τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρουν/αποκαλύπτουν οι ασθενείς για τη διευθέτηση συναντήσεων.
 • Ευαίσθητα δεδομένα όπως ιατρική κατάσταση, παθήσεις, εθνικότητα, υπηκοότητα.
 • Σημειώσεις και ιατρικές εκθέσεις για την φυσική ή/και ψυχική υγεία του ασθενή, διαγνώσεις, θεραπείες.
 • Αποτελέσματα εξετάσεων και διαγνώσεων.
 • Πληροφορίες από άλλους επαγγελματίες υγείας.
 • Πληροφορίες για φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες και παρενέργειες.
 • Ανατροφοδότηση εμπειρίας του ασθενή και πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της θεραπείας.
 • Εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μας. 
 • Οικονομικά στοιχεία όπως ανάλυση τιμολογίων και πληρωμές.
 • Επισκέπτες, εθελοντές στις δραστηριότητες μας, κοινό, συγγενείς ασθενών:
 • Βασικές πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γεννήσεως.
 • Αριθμός ταυτότητας.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.).
 • Εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μας.
 • Προσωπικό ή/και συνεργάτες:
 • Βασικές πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.).
 • Βιογραφικά σημειώματα και συνοδευτικές επιστολές.
 • Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και άλλες οικονομικές πληροφορίες.
 • Εικόνες από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μας.

6.   Κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων

Στην περίπτωση όπου κρίνεται απαραίτητη η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων, θα γίνει με την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων και μέτρων και συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφουν σε ποιο βαθμό και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα σας σε:  

 • Ιατρούς, Εργαστήρια, άλλα Ιατρικά Κέντρα, Ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ενδεχομένως να απαιτηθεί να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κρατικών αρχών, δικαστηρίων/διωκτικών αρχών, ή άλλων δημόσιων υπηρεσιών:  

 • Σε κλήτευση ή παρόμοιο αίτημα διερεύνησης, δικαστική απόφαση ή άλλη δικαστική ή διοικητική εντολή, ή αίτημα συνεργασίας από τις διωκτικές αρχές ή άλλη κρατική υπηρεσία, στη θέσπιση ή άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, προς υπεράσπιση εναντίον νομικών αξιώσεων, προς συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για συνεργασία προς επιβολή του νόμου, ή για την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων όπως αυτές παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας ή σε άλλες συμφωνίες και πολιτικές που εφαρμόζει το Νοσοκομείο, ή όπως άλλως απαιτείται από το νόμο (συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε οποιοδήποτε κρατικό ή κανονιστικό αίτημα). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να εγείρουμε ή να αξιώσουμε ένσταση ή δικαίωμα που έχουμε στη διάθεσή μας, κατά την αποκλειστική μας κρίση.
 • Στο βαθμό που είναι απαραίτητη η αποκάλυψη σε σχέση με προσπάθειες διερεύνησης, πρόληψης, αναφοράς ή ανάληψης άλλων ενεργειών σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, ύποπτη απάτη ή άλλο αδίκημα, για προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, της ιδιοκτησίας ή ασφάλειας του ΟΚΥπΥ, των υπαλλήλων μας ή άλλων, και διατήρηση και προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας της υποδομής μας.

7.   Περίοδος Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η περίοδος για την οποία διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για σκοπούς συμμόρφωσης και επιβολής του νόμου ποικίλλει και εξαρτάται από τη φύση των νομικών μας υποχρεώσεων και αξιώσεων σε κάθε περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά συγκεκριμένες περιόδους διατήρησης μπορείτε να επικοινωνήσετε στο gdpr.limassol@shso.org.cy. Στο βαθμό που έχουμε συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, διαχείρισης πελατών και προσαρμογής περιεχομένου όπως περιγράφεται παραπάνω, διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή σχέση, όπως απαιτείται για παροχή των υπηρεσιών μας και σύμφωνα με τους σχετικούς κυπριακούς νόμους.

Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται βάσει της νόμιμης βάσης της συγκατάθεσης, όπως στοιχεία επικοινωνίας για σκοπούς επικοινωνίας, θα διαγραφούν όταν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, όπως επίσης μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή.

8.   Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών) για τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παράνομη χρήση, παρέμβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

9.   Αυτοματοποιημένες Αποφάσεις, Συμπεριλαμβανομένης της Δημιουργίας Προφίλ

Καμία από τις διαδικασίες μας δεν βασίζεται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή/και κατάρτιση προφίλ.

10.      Ποια είναι τα Δικαιώματα σας

Τηρουμένων των προνοιών του ΓΚΠΔ έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα (λάβετε υπόψη ότι αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπόκεινται σε όρους όπως ορίζονται από το Νόμο) :

 • Δικαίωμα πρόσβασης (right to access): Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και στα οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε να λάβετε αντίγραφο αυτών. 
 • Δικαίωμα διόρθωσης (right to rectification): Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε σε κάθε στάδιο της μεταξύ μας σχέσης να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προβάλλοντας πάντα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και ζητώντας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διαγραφής (right to erasure): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων μόνο εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

(i) Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.

(ii) Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6.1(α) ή το άρθρο 9.2(α) του ΓΚΠΔ, και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την συγκεκριμένη επεξεργασία.

(iii) Εάν αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21.1 του ΓΚΠΔ, και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21.2 του ΓΚΠΔ.

(iv) Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία.

(v) Εάν η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων είναι αναγκαία για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία υπόκειται ο Οργανισμός μας.

(vi) Εάν τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με υπηρεσίες επικοινωνίας πληροφοριών που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8.1 του ΓΚΠΔ.

 • Δικαίωμα εναντίωσης (right to object): Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη κατάσταση, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού (right to restriction): Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ακόμα και όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα αλλά ζητάτε τη διαφύλαξη τους λόγω νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (right to data portability): Διατηρείται το δικαίωμα της φορητότητας, της μεταφοράς δηλαδή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο οργανισμό σε μορφή αναγνωρίσιμη και κοινώς χρησιμοποιούμενη.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Διατηρείτε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, προς επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητά της επεξεργασίας στην οποία βασιζόταν το Νοσοκομείο μας πριν την απόσυρσή σας. Σας ενημερώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ενδεχομένως να οδηγήσει στον τερματισμό των σχετικών υπηρεσιών.
 • Δικαίωμα υποβολής παραπόνου: Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονό σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην/ον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς ή εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα, παρακαλώ στείλτε γραπτό αίτημα στη ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr.limassol@shso.org.cy ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 25801100.

11.      Αλλαγές στην Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενδέχεται να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε την Πολιτική μας σε σχέση με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά καιρούς. Θα βρείτε την επικαιροποιημένη έκδοση στην ιστοσελίδα μας, https://shso.org.cy/patient-and-visitor/geniko-nosokomeio-lemesou/, ως προς την ενημέρωση σας για οποιεσδήποτε αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές.

12.      Στοιχεία Επικοινωνίας

Στην περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, gdpr.limassol@shso.org.cy. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού,

Νίκαιας 1, 4131, Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός, Κύπρος.

Τηλέφωνο:  +357 25801100

13.      Υποβολή Παραπόνου

Εάν κατά την υποβολή του παραπόνου σας νιώσετε ότι αδικηθήκατε από μέρους μας ή εάν έχετε αμφιβολίες για την έκβαση του αιτήματός σας, μπορείτε να το υποβάλετε και γραπτώς στην/ον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιάσωνος 1, 2ος όροφος, 1082 Λευκωσία, ΤΘ 23378, 1682 Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλέφωνο:         +357 22 818456

Αριθμός Φαξ:     +357 22 304565

Ηλεκτρονική διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy

* (Σημείωση: Για υποβολή παραπόνου θα πρέπει να συμπληρωθεί το κατάλληλο έντυπο).