Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Πως να κάνετε τη δωρεά σας

Διαδικασία Δωρεάς

Για να εκκινήσετε τη διαδικασία δωρεάς θα πρέπει να συμπληρώσετε την ειδική φόρμα  «Αίτημα Δωρεάς προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών» ηλεκτρονικά στην αρχική σελίδα για τις δωρεές.  

Όταν ο Οργανισμός παραλάβει την αίτηση σας, θα την αξιολογήσει και θα σας ενημερώσει κατά πόσον έχει εγκριθεί.

  • Εάν η δωρεά αφορά χρηματικό ποσό η καταβολή γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό δωρεών του Οργανισμού για το οποίο θα τύχετε ενημέρωσης.
  • Εάν η δωρεά αφορά ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ή προμήθειες το αίτημα σας θα αξιολογηθεί με βάση τη διαδικασία του οργανισμού και θα ενημερωθείτε γραπτώς για τα αναγκαία βήματα

Γενικές πληροφορίες

  • Η αποδοχή της δωρεάς δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη εάν δεν δοθεί η γραπτή και τελική έγκριση δωρεάς από τον οργανισμό
  • Οποιαδήποτε δωρεά περνά από μια διαδικασία ελέγχων πχ Έλεγχος φήμης / υποβάθρου δωρητή
  • Σε περίπτωση δωρεάς χρηματικού ποσού αποκλειστικά για αγορά συγκεκριμένου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ή προμήθειες:
    • αξίας μέχρι €15.000 χωρίς ΦΠΑ, είναι δυνατό να γίνονται αποδεχτές χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, νοουμένου ότι ακολουθούνται οι νενομισμένες διαδικασίες.
    • άνω των €15.000, ακολουθούνται οι νενομισμένες διαδικασίες και ο Οργανισμός προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό εκ μέρους του Δωρητή, νοουμένου ότι το εν λόγω προϊόν μπορεί να το παρέχει πέραν του ενός (1) προμηθευτή
  • Οι εξοπλισμοί υπόκεινται σε ιατροτεχνολογικό, τεχνολογικό και μηχανολογικό έλεγχο