Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
21 Φεβρουαρίου, 2020

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκαέξι (16) κενές θέσεις Λογιστικών Λειτουργών, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, οι οποίες αφορούν τοποθετήσεις ως εξής:

 

Διεύθυνση Λευκωσίας

 • 3 θέσεις – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
 • 2 θέσεις – Νοσοκομείο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ

Ψυχική Υγεία – Λευκωσία

 • 1 θέση – Νοσοκομείου Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας

Διεύθυνση Λάρνακας – Αμμοχώστου

 • 2 θέσεις – Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
 • 2 θέσεις – Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου

Διεύθυνση Λεμεσού – Πάφου

 • 2 θέσεις – Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
 • 2 θέσεις – Γενικό Νοσοκομείο Πάφου

Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού

 • 2 θέσεις – Κεντρική Διοίκηση

 

Η θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Λογιστηρίου που είναι ο άμεσα υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία του τμήματος, όπως επίσης, και στον Οικονομικό Διευθυντή της αντίστοιχης Διεύθυνσης.

 

Η θέση που αφορά τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού αναφέρεται στον Υπεύθυνο Λογιστηρίου που είναι ο άμεσα υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία του τμήματος, όπως επίσης, και στον Οικονομικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ.

 

Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός είναι €26,541.67 συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού. Η μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

 

Σημείωση:

Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στο βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις.

Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο μισθό στον Οργανισμό ή σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε μειωμένο μισθό θέσης στον Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων μηνών.

 

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα όπως χρέωση, πίστωση, άθροισμα και συμφωνία λογαριασμών και γενικά γραφειακά καθήκοντα.
 • Διεκπεραιώνει συμφιλιώσεις τραπεζών, πιστωτών και πελατών.
 • Συνεργάζεται με πιστωτές, πελάτες, ελεγκτές.
 • Παρέχει υποστήριξη στα εσωτερικά τμήματα.
 • Ετοιμάζει καταστάσεις ΦΠΑ.
 • Καταγράφει, αποθηκεύει και αναλύει πληροφορίες, εκτελεί υπολογισμούς και παράγει έγγραφα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λογιστικού λογισμικού.
 • Ταξινομεί, καταγράφει, και συνοψίζει αριθμητικά και οικονομικά δεδομένα, για να ετοιμάσει και να διατηρήσει οικονομικά αρχεία και τα ελέγχει για την ορθότητά τους σε σχέση με την καταχώριση, τη μαθηματική ακρίβεια και την κωδικοποίηση.
 • Παραλαμβάνει, καταχωρεί, και ελέγχει μετρητά και επιταγές, αντιστοιχίζει έντυπα παραγγελιών με τιμολόγια και κωδικοποιεί έγγραφα σύμφωνα με τις διαδικασίες του Οργανισμού.
 • Διασφαλίζει τη συμμόρφωση του τμήματος με τις πολιτικές, διαδικασίες και τους κανονισμούς του Οργανισμού και τη σχετική νομοθεσία.
 • Αρχειοθετεί και εντοπίζει πληροφορίες με σκοπό την ετοιμασία στατιστικών, οικονομικών, λογιστικών ή ελεγκτικών εκθέσεων και άλλων εγγράφων και την ενημέρωση των προϊσταμένων του.
 • Συμβάλει στην προετοιμασία του μηνιαίου μισθολογίου.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν σ’ αυτόν.
 • Ετοιμότητα αποδοχής μετακίνησης από το τμήμα Λογιστηρίου ενός Νοσοκομείου στο Λογιστήριο άλλου Νοσοκομείου ή της Κεντρικής Διοίκησης του Οργανισμού.
 • Ο κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετείται ή να μετακινείται σε διάφορα τμήματα εντός του Οργανισμού, εάν και όταν οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτούν, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.
 • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Διεθνώς Αναγνωρισμένα Λογιστικά Πρότυπα, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

 

Β. Απαιτούμενα προσόντα:

 

Απαραίτητα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά. Χρηματοοικονομικά, Λογιστική. (Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 • Πενταετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο (1) πιο πάνω.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

 

Σημείωση:

Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα εάν ο υποψήφιος/α είναι Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου σώματος Λογιστών, σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

 

Επιθυμητά:

 • Εργασιακή γνώση σε θέματα προετοιμασίας και διεκπεραίωσης μισθολογίου.
 • Γνώση ERP συστημάτων και ιδιαίτερα SAP θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Η κατοχή του διπλώματος Λογιστικής “Higher” θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλές αναλυτικές ικανότητες.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα συνεργασίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

 

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων για αξιολόγηση:

 • Θα προεπιλεγούν οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα Β(1)-Β(3) πιο πάνω.
 • Μετά την προεπιλογή, οι υποψήφιοι θα κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση με λογιστική κατανόηση.
 • Επιτροπή του ΟΚΥπΥ θα καλέσει σε προσωπικές συνεντεύξεις αριθμό υποψηφίων με την ψηλότερη κατάταξη στη γραπτή εξέταση δεξιοτήτων.

 

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης:

 • Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017».
 • Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.
 • Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.
 • Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.
 • Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

 

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:

 • Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

 • Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
 • πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
 • Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 • Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

 

Ε. Υποβολή Αιτήσεων:

 • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormVpdf ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο, 22-605734.
 • Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, όπως επίσης, και την Διεύθυνση στην οποία ενδιαφέρονται π.χ. Λευκωσία, Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα κλπ.
 • Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.
 • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 – 14:30 στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.
 • Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 13η Μαρτίου 2020 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο