Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
26 Ιουνίου, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκατρείς (13) κενές θέσεις Νοσηλευτικών Λειτουργών (Ψυχικής Υγείας)  για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Θα καταρτιστούν πίνακες διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τους πίνακες αυτούς, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και επιπρόσθετων θέσεων που θα προκύψουν στο διάστημα ενός (1) χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού των πινάκων.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €26.541,66 (βλέπε Σημείωση Ε) που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Σημείωση:

Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στο βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις.

Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο μισθό στον Οργανισμό ή σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε μειωμένο μισθό θέσης στον Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων μηνών.

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Ψυχιατρική Νοσηλευτική ή Γενική Νοσηλευτική
 • Εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής, σύμφωνα με τον περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμο.
 • Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος (Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής) σε ισχύ.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας στο απαιτούμενο επίπεδο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμήριων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Διετής τουλάχιστον πείρα στην ψυχιατρική νοσηλευτική, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Β. Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Εκτελεί νοσηλευτικά καθήκοντα στον τομέα της Ψυχικής Υγείας περιλαμβανομένης της Κοινοτικής, Συμβουλευτικής Νοσηλευτικής, Παιδοψυχιατρικής και του Τομέα Εξαρτήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
 • Είναι υπεύθυνος/η για τη νοσηλεία των ασθενών που βρίσκονται υπό την ευθύνη του/της, καθώς και για την οργάνωση και εφαρμογή της θεραπείας αυτών, σε τμήματα εσωτερικής νοσηλείας.
 • Είναι υπεύθυνος/η για την αξιολόγηση και εφαρμογή νοσηλευτικών παρεμβάσεων, καθώς και τον συντονισμό των σχεδίων φροντίδας των ασθενών στις εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες.
 • Προγραμματίζει, οργανώνει, επιβλέπει, συντονίζει, ελέγχει και καθοδηγεί κατώτερο νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί υπό την εποπτεία του/της.
 • Συμβάλλει στην προμήθεια, συντήρηση, διαφύλαξη και καλή χρήση του εξοπλισμού και της περιουσίας του νοσοκομείου ή άλλου χώρου στο οποίο υπηρετεί.
 • Συμμετέχει στην πρακτική εκπαίδευση φοιτητών νοσηλευτικής των πανεπιστημιακών σχολών και αναλαμβάνει την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού του θαλάμου ή τμήματος στο οποίο υπηρετεί.
 • Υποβάλλει εκθέσεις και ενημερώνει για την πρόοδο και τη συμπεριφορά των φοιτητών νοσηλευτικής των πανεπιστημιακών σχολών του θαλάμου ή τμήματος στο οποίο υπηρετεί.
 • Διεξάγει έρευνες στον τομέα της ειδικότητά του/της και στους τομείς της υγείας γενικότερα και συντάσσει σχετικά με αυτές, εκθέσεις και γνωματεύσεις.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν σχετικά με τα πιο πάνω.

   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Σημειώσεις:

 • Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση σε 24ωρη βάση με το σύστημα βάρδιας.
 • Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα, αναμένεται να εκτελεί τα καθήκοντά του/της σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να του/της ανατεθούν πιο υπεύθυνα καθήκοντα μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.
 • Ο Οργανισμός μπορεί να διορίσει σε οποιοδήποτε Νοσηλευτήριο έχει ανάγκες.

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης:

 • Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου (απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμών του 2017»
 • Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμα του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.
 • Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.
 • Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.
 • Η περίοδος απασχόλησής περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:

 • Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

 • με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
  • πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
 • Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 • Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

     Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

Ε. Σημείωση:

Σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2019 η κλίμακα μισθοδοσίας του Νοσηλευτικού Λειτουργού αναβαθμίστηκε από Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα)–Α7–Α8(i) σε Α8-Α10-Α11. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18(1)(α)(iii) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών εφόσον υπάρχει υπάλληλος με βασική αμοιβή σε οποιοδήποτε σημείο της επέκτασης προς τα κάτω της νέας κλίμακας της θέσης του, η βασική αμοιβή οποιουδήποτε νέου υπαλλήλου που προσλαμβάνεται καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπερέχει μισθολογικά από τον υπάλληλο που ήδη κατέχει τη θέση αυτή, και ο νέος αυτός υπάλληλος αρχίζει να κερδίζει προσαύξηση κάθε έξι μήνες απασχόλησης, μέχρι να φθάσει την αρχική βασική αμοιβή της νέας κλίμακας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κρατικού Προϋπολογισμού, κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησης σας , η μισθοδοσία σας δεν μπορεί να είναι ψηλότερη από τη μειωμένη κλίμακα εισδοχής Νοσηλευτικού Λειτουργού. Το ίδιο ισχύει και για εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

ΣΤ. Υποβολή Αιτήσεων:

https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ή να αποτείνονται στα τηλέφωνα

22-605475 ή 22-605670.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 10η Ιουλίου 2020 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο