Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
20 Σεπτεμβρίου, 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Δ.Υ.Ψ.Υ.) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσεων πρακτικής άσκησης εποπτευόμενων κλινικών ψυχολόγων, με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην κλινική ψυχολογία ή/και επαγγελματικής άδειας στην ειδικότητα της κλινικής ψυχολογίας από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.).

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, η οποία είναι  αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ  www.shso.org.cy.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται προς τη Διευθύντρια της Δ.Υ.Ψ.Υ. και να παραδίδονται διά χειρός στη Γραμματεία της Διεύθυνσης της Δ.Υ.Ψ.Υ. ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διευθύντρια Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Νοσοκομείο Αθαλάσσας

1452 Λευκωσία

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής ή δεν παραληφθούν μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2023, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων και είτε: (α) κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο κλινικής ψυχολογίας και εξασφάλισαν γραπτή απόφαση του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων για συμπλήρωση πρακτικής άσκησης, ή (β) φοιτούν σε πρόγραμμα που οδηγεί σε μεταπτυχιακό τίτλο κλινικής ψυχολογίας διάρκειας δύο τουλάχιστον ετών πλήρους φοίτησης και εξασφάλισαν γραπτή απόφαση του Πανεπιστημίου τους για συμπλήρωση πρακτικής άσκησης στη Δ.Υ.Ψ.Υ.

Ελάχιστη επιτρεπτή πρακτική άσκηση είναι οι 150 άμεσες ώρες.  Ο αριθμός ωρών που αιτείται ο κάθε ενδιαφερόμενος, δεν μπορεί να διαφοροποιείται – μειώνεται στην πορεία, πέραν του 10% του αρχικού αριθμού.  

Διαδικασία επιλογής

Οι αιτητές θα υποβληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση. Η γραπτή εξέταση συνιστά δοκίμιο επάρκειας γνώσεων στην ελληνική γλώσσα, με ερωτήματα γύρω από τις βασικές κλινικές ψυχολογικές πράξεις και την επαγγελματική δεοντολογία του ψυχολόγου. Θα έχει διάρκεια δύο ώρες και θα αποτελείται από ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Δεν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία στις λανθασμένες απαντήσεις.  

Η συνέντευξη, θα αποσκοπεί στη διακρίβωση της διαθέσιμης πρακτικής εμπειρίας στην ειδικότητα της κλινικής ψυχολογίας και στον ευρύτερο τομέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, καθώς και στην ετοιμότητα των υποψηφίων για τη θέση που προτίθενται να καταλάβουν.

Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει (α) την επαγγελματική δεοντολογία των ψυχολόγων όπως απορρέει από τους Κώδικες Δεοντολογίας του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων και συναφείς νομοθεσίες (β) τις βασικές κλινικές ψυχολογικές πράξεις (εξέταση παρούσας ψυχικής κατάστασης, λήψη ψυχολογικού ιστορικού, ψυχολογική διάγνωση, χαρακτηριστικά σοβαρής ψυχοπαθολογίας, αρχές κλινικής συνέντευξης, ψυχομετρικά εργαλεία αξιολόγησης προσωπικότητας και νόησης), όπως απορρέουν από την τυπική εκπαίδευση των κλινικών ψυχολόγων.

Ημερομηνία πραγματοποίησης εξετάσεων

Η ημερομηνία και ο χώρος πραγματοποίησης των εξετάσεων θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και οι αιτητές θα ενημερωθούν μέσω επιστολής – πρόσκλησης ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εύθετο χρόνο. Ενδέχεται να γίνει ενημέρωση με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ.

Κανονισμοί Εξετάσεων

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εξετάσεις περιγράφονται στο έγγραφο «Κανονισμοί Επιλογής Προσώπων για Πρακτική Άσκηση στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ www.shso.org.cy.

Επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων

Επιλέξιμοι για την πρακτική άσκηση θεωρούνται όσοι εξεταζόμενοι εξασφαλίσουν βαθμολογία πάνω από το 50% τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση ξεχωριστά. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας σε ενιαίο κατάλογο και καλούνται στην προφορική εξέταση, από την Επιτροπή Επιλογής της Δ.Υ.Ψ.Υ.

Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτή εξέταση 80% και προφορική εξέταση 20%) διαμορφώνεται ο Κατάλογος Αναμονής Επιτυχόντων. Ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ο δεύτερος τη δεύτερη κ.ο.κ. Με σειρά προτεραιότητας και με πρώτο τον υποψήφιο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, καλούνται οι επιτυχόντες να καταλάβουν τις διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση στη Δ.Υ.Ψ.Υ.

Επιτυχόντες που θα καταταχθούν στον Κατάλογο Αναμονής Επιτυχόντων ο οποίος θα προκύψει από τις εξετάσεις αυτής της προκήρυξης, δικαιούνται να παρακαθίσουν σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν αργότερα προκειμένου να πετύχουν βελτίωση του βαθμού τους και ως εκ τούτου της σειράς κατάταξης που κατέχουν. Εάν εξασφαλίσουν χαμηλότερο βαθμό δικαιούνται να διατηρήσουν τον υψηλότερο.

Η συνέντευξη γίνεται από την Επιτροπή επιλογής της Δ.Υ.Ψ.Υ και αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την καταλληλότητα των υποψηφίων για τη θέση που προτίθενται να καταλάβουν. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από δυο (2) ανώτερους λειτουργούς του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας και τη Διευθύντρια της Δ.Υ.Ψ.Υ, την οποία μπορεί να εκπροσωπήσει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας στην περίπτωση που αυτός δεν κατέχει άλλη θέση στην Επιτροπή Επιλογής.

Δομές και θέσεις πρακτικής άσκησης

Οι δομές και οι θέσεις πρακτικής άσκησης οι οποίες θα προσφερθούν σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, καθορίζονται από το Τμήμα Ειδικής Ψυχολογίας της Δ.Υ.Ψ.Υ., σε συνεννόηση με τη Διευθύντρια της Δ.Υ.Ψ.Υ.

Κόστος πρακτικής άσκησης

Το κόστος πρακτικής άσκησης ανέρχεται στα €3,80 ανά ώρα άμεσης πρακτικής άσκησης και θα καταβάλλεται ΠΡΙΝ από την έναρξη της πρακτικής άσκησης στο Λογιστήριο της Δ.Υ.Ψ.Υ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Γιάννα Χατζηπαναγή, Κλινική Ψυχολόγο της Δ.Υ.Ψ.Υ. στο 22603259 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο y.chadjipanayi@shso.org.cy.

                                                                                                                                                              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Λευκωσία, 20.09.2023

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι κανονισμοί αφορούν στη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων για πρόσωπα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην ειδικότητα της κλινικής ψυχολογίας σε δομές της Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Δ.Υ.Ψ.Υ.).

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

 1. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για διεξαγωγή πρακτικής άσκησης στη Δ.Υ.Ψ.Υ. συμπληρώνεται προεκτυπωμένη αίτηση και ενυπόγραφη αποστέλλεται εμπρόθεσμα στη Διευθύντρια της Δ.Υ.Ψ.Υ.  Ελάχιστη επιτρεπτή πρακτική άσκηση είναι οι 150 άμεσες ώρες.  Ο αριθμός ωρών που αιτείται ο κάθε ενδιαφερόμενος, δεν μπορεί να διαφοροποιείται – μειώνεται στην πορεία, πέραν του 10% του αρχικού αριθμού.  
 2. Η καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση αιτήσεων αναγράφεται στην κάθε προκήρυξη.

Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.

 1. Αναφορά σχετικά με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων γίνεται στην κάθε προκήρυξη.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 1. Για την επιλογή των υποψηφίων προβλέπεται η πραγματοποίηση γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης στην ελληνική γλώσσα.
 2. Ως επιτυχόντες ορίζονται όσοι εξεταζόμενοι εξασφαλίσουν το 50% τόσο στη γραπτή εξέταση όσο και στη συνέντευξη ξεχωριστά.
 3. Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτή εξέταση 80% και προσωπική συνέντευξη 20%) διαμορφώνεται ο Κατάλογος Αναμονής Επιτυχόντων, σύμφωνα με το οποίο πληρώνονται οι διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση.
 4. Επιπρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και βαθμολόγησης αναγράφονται σε κάθε προκήρυξη.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 1. Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτό 80% και συνέντευξη 20%) διαμορφώνεται ο Κατάλογος Αναμονής Επιτυχόντων με σειρά επιτυχίας των υποψηφίων. Το πρόσωπο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ο δεύτερος τη δεύτερη κ.ο.κ. Με σειρά προτεραιότητας και με πρώτο το πρόσωπο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, καλούνται οι επιτυχόντες να καταλάβουν τις διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση στη Δ.Υ.Ψ.Υ.
 2. Πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στον Κατάλογο Αναμονής Επιτυχόντων δικαιούνται να παρακαθίσουν σε επόμενες εξετάσεις για βελτίωση του βαθμού τους και ως εκ τούτου της σειράς κατάταξης που κατέχουν. Εάν εξασφαλίσουν χαμηλότερο βαθμό δικαιούνται να διατηρήσουν τον υψηλότερο.
 3. Το αίτημα για συμμετοχή στις εξετάσεις που προέρχεται από πρόσωπα που ήδη βρίσκονται στον Κατάλογο Αναμονής Επιτυχόντων χρειάζεται να υποβληθεί γραπτώς πριν την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στην προκήρυξη της εξέτασης στην οποία επιθυμούν να λάβουν μέρος.
 4. Κατά παρόμοιο τρόπο, πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στον Κατάλογο Αναμονής Επιτυχόντων δικαιούνται να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους λαμβάνοντας μέρος σε νέα συνέντευξη.
 5. Σε περίπτωση προσώπου που συμπεριλαμβάνεται στους επιτυχόντες και δεν ανταποκριθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσκλησης για έναρξη της πρακτικής άσκησης, αφαιρούνται μονάδες από τη βαθμολογία του κατά τρόπο που να καταταχτεί τελευταίος στον Κατάλογο Αναμονής Επιτυχόντων. Σε περίπτωση που για δεύτερη φορά και εφόσον φτάσει εκ νέου η σειρά του δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση για έναρξη της πρακτικής άσκησης, τότε διαγράφεται από τον κατάλογο των επιτυχόντων.
 6. Κενωθείσες θέσεις λόγω παραίτησης ειδικευομένων καλύπτονται από τον ίδιο κατάλογο.

Ε. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 1. Πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα και συνιστούν δοκίμιο επάρκειας γνώσεων στην κλινική ψυχολογία. 
 2. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το χώρο και την ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης αναγράφονται σε κάθε προκήρυξη και/ή περιέχονται σε επιστολή-πρόσκληση ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποστέλλεται σε όσα πρόσωπα οι αιτήσεις τους κριθούν από την Επιτροπή Επιλογής εμπρόθεσμες και έγκυρες.

 ΣΤ. ΘΕΜΑΤΟΘΕΤΗΣΗ

 1. Η θεματοθέτηση γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής.
 2. Οι λεπτομέρειες των θεμάτων της εξεταστέας ύλης και της μορφής του δοκιμίου, θα αναγράφονται σε κάθε προκήρυξη και ενδέχεται να διαφοροποιούνται από εξέταση σε εξέταση.

Ζ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στον καθορισμένο χώρο εξέτασης προσκομίζοντας την επιστολή-πρόσκληση για εξέταση και την πολιτική τους ταυτότητα τουλάχιστο μισή ώρα πριν την καθορισμένη ώρα της εξέτασης. 
 2. Οι υποψήφιοι εισέρχονται στην αίθουσα εξέτασης και μετά από έλεγχο της ταυτότητάς τους εγγράφονται στον κατάλογο με ευθύνη του επιτηρητή και παραλαμβάνουν για συμπλήρωση το αντίστοιχο φυλλάδιο της εξέτασης.
 3. Βιβλία, σημειώσεις, τηλέφωνο, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές τσέπης κτλ., αφήνονται στην είσοδο, εκτός εάν στην προκήρυξη των εξετάσεων αναφέρεται ότι επιτρέπεται η χρήση τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
 4. Η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται αυστηρά με ποινή που μπορεί να επισύρει έως και την ακύρωση του γραπτού.
 5. Η διανομή του δοκιμίου ξεκινά την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης και παρέχεται χρόνος για διευκρινίσεις από ένα καθ’ ύλη αρμόδιο μέλος της Επιτροπής Επιλογής.
 6. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψηφίου από την αίθουσα των εξετάσεων πριν περάσουν 45 λεπτά από την έναρξη της εξέτασης. Υποψήφιος ο οποίος καθυστερήσει να προσέλθει στην αίθουσα πέραν των 45 λεπτών, δεν του επιτρέπεται να παρακαθίσει στις εξετάσεις.
 7. Ως πρόχειρο οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν φύλλα που θα παρέχονται από τον επιτηρητή για αυτό το σκοπό.
 8. Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες. Με την ολοκλήρωσή της, οι εξεταζόμενοι παραδίδουν το γραπτό τους, οι επιτηρητές το εξετάζουν παρουσία του υποψηφίου και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σημειώσεις των υποψηφίων πάνω στα πρωτόφυλλα ή τα φύλλα του γραπτού, χρωματιστά μελάνια και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στα εξώφυλλα ή το κείμενο, αποκλείουν χωρίς συζήτηση το γραπτό από την εξέταση. Στη συνέχεια το γραπτό σφραγίζεται.
 9. Με την παράδοση του γραπτού οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να υπογράφουν στην αντίστοιχη θέση του καταλόγου, παρουσιάζοντας ξανά στον επιτηρητή την ταυτότητά τους. Η βεβαίωση αυτή είναι σημαντική, γιατί ο αριθμός των υπογραφών των υποψηφίων κάθε αίθουσας θα πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των γραπτών που θα παραδοθούν (ευθύνη επιτηρητών), δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος ελέγχου της παράδοσης μέχρι την αποκάλυψη του ονόματος. Παράλειψη της υπογραφής αυτής θα συνεπάγεται και λόγος ακύρωσης του γραπτού, μετά την αποκάλυψη των βαθμολογιών και των ονομάτων των υποψηφίων.
 10. Κατά την παράδοση κάθε φυλλαδίου απαντήσεων, ο επιτηρητής σημειώνει με οριζόντια γραμμή το τέλος του κειμένου και το σφραγίζει με τη σφραγίδα «Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας».
 11. Έπειτα, τα γραπτά καταμετρώνται και παραδίδονται στο συντονιστή της εξέτασης.

Η. ΕΥΡΥΘΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 1. Οι εξεταζόμενοι έχουν υποχρέωση να συμπεριφέρονται κόσμια και να τηρούν πιστά τις υποδείξεις και τις συστάσεις των επιτηρητών. Σε περίπτωση δόλου ή αν ο εξεταζόμενος εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, αποκλείεται από την όλη διαδικασία.
 2. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις ενώ η προκήρυξη των εξετάσεων το απαγορεύει ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάποιο μέσο υποκλοπής αποκλείεται από τις εξετάσεις για πάντα ή για τις επόμενες εξετάσεις, ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος. Η ποινή αυτή επιβάλλεται και στον εξεταζόμενο που έχει αναγράψει ή έχει συνεργήσει στην αναγραφή απρεπών εκφράσεων στο τετράδιο της εξέτασης.

Θ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ

 1. Μετά το πέρας των εξετάσεων, τα γραπτά αριθμούνται με μαρκαδόρο και παραλαμβάνονται επί αποδείξει από τον επιτηρητή που θα τα φυλάξει μέχρι να τα παραδώσει στην Επιτροπή Επιλογής.  
 2. Η Επιτροπή Επιλογής το αργότερο εντός μιας βδομάδας από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης συγκεντρώνονται σε χώρο που θα καθοριστεί από τη Δ. Υ.Ψ.Υ. για τη διόρθωση των γραπτών.
 3. Η βαθμολογία αναγράφεται στα φύλλα βαθμολόγησης και ακολούθως δημοσιοποιείται κατάλογος με τον αριθμό ταυτότητας κάθε υποψηφίου και τη βαθμολογία που έλαβε, στην ιστοσελίδα του Ο.Κ.Υπ.Υ.
 4. Επανεξέταση και/ή αναθεώρηση βαθμών δεν επιτρέπεται.

Ι. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέντευξη έχουν μόνο υποψήφιοι οι οποίοι:
  1. Έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον το 50% της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης,
  1. έχουν εξασφαλίσει εγγραφή στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων που τηρεί το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.
 2. Διοργανώνονται από την Επιτροπή Επιλογής ή αντιπροσώπους της.
 3. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο, το χώρο και την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης αναγράφονται σε κάθε προκήρυξη και/ή περιέχονται σε επιστολή-πρόσκληση που αποστέλλεται σε όσα πρόσωπα απέκτησαν το δικαίωμα να υποβληθούν σε συνέντευξη.

Κ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 1. Είναι τριμελής και αποτελείται από δύο ανώτερους λειτουργούς του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας της Δ.Υ.Ψ.Υ. και τη Διευθύντρια της Δ.Υ.Ψ.Υ., την οποία μπορεί να εκπροσωπήσει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας.  
 2. Είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, τη διοργάνωση, την εποπτεία όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την επιλογή προσώπων για υλοποίηση πρακτικής άσκησης στη Δ.Υ.Ψ.Υ.
 3. Της παρέχεται το δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει άλλους λειτουργούς της Δ.Υ.Ψ.Υ. να την αντιπροσωπεύσουν σε μέρος των αρμοδιοτήτων της όπου αυτό κριθεί αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της.
 4. Καταρτίζει, αφού πρώτα έρθει σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας, πίνακα στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι δομές της Δ.Υ.Ψ.Υ. που διαθέτουν θέσεις για πρακτική άσκηση καθώς και αριθμός των θέσεων ανά δομή.

Κατεβάστε το πιο κάτω αρχείο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σεπτέμβριος 2023

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο