Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
18 Σεπτεμβρίου, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Η Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Δ.Υ.Ψ.Υ.) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για διεκδίκηση θέσεων πρακτικής άσκησης εποπτευόμενων κλινικών ψυχολόγων, με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στην κλινική ψυχολογία ή/και επαγγελματικής άδειας στην ειδικότητα της κλινικής ψυχολογίας από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.).

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, η οποία είναι  αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ  www.shso.org.cy.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται προς τη Διευθύντρια της Δ.Υ.Ψ.Υ. και να παραδίδονται δια χειρός στη Γραμματεία της Διεύθυνσης της Δ.Υ.Ψ.Υ. ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διευθύντρια Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Νοσοκομείο Αθαλάσσας

1452 Λευκωσία

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής ή δεν παραληφθούν μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2020, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πτυχιούχων Ψυχολόγων και είτε: (α) κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο κλινικής ψυχολογίας και εξασφάλισαν γραπτή απόφαση του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων για συμπλήρωση πρακτικής άσκησης, ή (β) φοιτούν σε πρόγραμμα που οδηγεί σε μεταπτυχιακό τίτλο κλινικής ψυχολογίας διάρκειας δύο τουλάχιστον ετών πλήρους φοίτησης και εξασφάλισαν γραπτή απόφαση του Πανεπιστημίου τους για συμπλήρωση πρακτικής άσκησης στη Δ.Υ.Ψ.Υ.

Διαδικασία επιλογής

Οι αιτητές θα υποβληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση. Η γραπτή εξέταση συνιστά δοκίμιο επάρκειας γνώσεων στην ελληνική γλώσσα, με ερωτήματα γύρω από τις βασικές κλινικές ψυχολογικές πράξεις και την επαγγελματική δεοντολογία του ψυχολόγου. Θα έχει διάρκεια δύο ώρες και θα αποτελείται από ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Δεν θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία στις λανθασμένες απαντήσεις.

Η συνέντευξη, θα αποσκοπεί στη διακρίβωση της διαθέσιμης πρακτικής εμπειρίας στην ειδικότητα της κλινικής ψυχολογίας και στον ευρύτερο τομέα της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, καθώς και στην ετοιμότητα των υποψηφίων για τη θέση που προτίθενται να καταλάβουν.

Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει (α) την επαγγελματική δεοντολογία των ψυχολόγων όπως απορρέει από τους Κώδικες Δεοντολογίας του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων και συναφείς νομοθεσίες (β) τις βασικές κλινικές ψυχολογικές πράξεις (εξέταση παρούσας ψυχικής κατάστασης, λήψη ψυχολογικού ιστορικού, ψυχολογική διάγνωση, χαρακτηριστικά σοβαρής ψυχοπαθολογίας, αρχές κλινικής συνέντευξης, ψυχομετρικά εργαλεία αξιολόγησης προσωπικότητας και νόησης), όπως απορρέουν από την τυπική εκπαίδευση των κλινικών ψυχολόγων.

Ημερομηνία πραγματοποίησης εξετάσεων

Η ημερομηνία και ο χώρος πραγματοποίησης των εξετάσεων θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και οι αιτητές θα ενημερωθούν μέσω επιστολής – πρόσκλησης ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εύθετο χρόνο. Ενδέχεται να γίνει ενημέρωση με ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Κανονισμοί Εξετάσεων

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εξετάσεις περιγράφονται στο έγγραφο «Κανονισμοί Επιλογής Προσώπων για Πρακτική Άσκηση στην ειδικότητα της Κλινικής Ψυχολογίας», το οποίο βρίσκεται και αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ www.shso.org.cy.

Επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων

Επιλέξιμοι για την πρακτική άσκηση θεωρούνται όσοι εξεταζόμενοι εξασφαλίσουν βαθμολογία πάνω από το 50% τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική εξέταση ξεχωριστά. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας σε ενιαίο κατάλογο και καλούνται στην προφορική εξέταση, από την Επιτροπή Επιλογής της Δ.Υ.Ψ.Υ.

Με βάση το συμψηφισμό των δύο βαθμολογιών (γραπτή εξέταση 80% και προφορική εξέταση 20%) διαμορφώνεται ο Κατάλογος Αναμονής Επιτυχόντων. Ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ο δεύτερος τη δεύτερη κ.ο.κ. Με σειρά προτεραιότητας και με πρώτο τον υποψήφιο που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, καλούνται οι επιτυχόντες να καταλάβουν τις διαθέσιμες θέσεις για πρακτική άσκηση στη Δ.Υ.Ψ.Υ.

Επιτυχόντες που θα καταταχθούν στον Κατάλογο Αναμονής Επιτυχόντων ο οποίος θα προκύψει από τις εξετάσεις αυτής της προκήρυξης, δικαιούνται να παρακαθίσουν σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν αργότερα προκειμένου να πετύχουν βελτίωση του βαθμού τους και ως εκ τούτου της σειράς κατάταξης που κατέχουν. Εάν εξασφαλίσουν χαμηλότερο βαθμό δικαιούνται να διατηρήσουν τον υψηλότερο.

Η συνέντευξη γίνεται από την Επιτροπή επιλογής της Δ.Υ.Ψ.Υ και αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την καταλληλότητα των υποψηφίων για τη θέση που προτίθενται να καταλάβουν. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από δυο (2) ανώτερους λειτουργούς του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας και τη Διευθύντρια της Δ.Υ.Ψ.Υ, την οποία μπορεί να εκπροσωπήσει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ειδικής Ψυχολογίας στην περίπτωση που αυτός δεν κατέχει άλλη θέση στην Επιτροπή Επιλογής.

Δομές και θέσεις πρακτικής άσκησης

Οι δομές και οι θέσεις πρακτικής άσκησης οι οποίες θα προσφερθούν σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, καθορίζονται από το Τμήμα Ειδικής Ψυχολογίας της Δ.Υ.Ψ.Υ., σε συνεννόηση με τη Διευθύντρια της Δ.Υ.Ψ.Υ.

Κόστος πρακτικής άσκησης

Το κόστος πρακτικής άσκησης ανέρχεται στα €3.80 ανά ώρα άμεσης πρακτικής άσκησης και θα καταβάλλεται ΠΡΙΝ από την έναρξη της πρακτικής άσκησης στο Λογιστήριο της Δ.Υ.Ψ.Υ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Γιάννα Χατζηπαναγή Κλινικό Ψυχολόγο της Δ.Υ.Ψ.Υ. στο 22 603701.

                                                                                                                                                                                                                            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Λευκωσία, 07.09.2020

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο