Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
1 Ιανουαρίου, 1970

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Εσωτερικού Δικηγορικού Λειτουργού, για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €57.696,21 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη  δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Στον πιο πάνω μισθό προστίθεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο στα Νομικά.
 • Εγγραφή στο Μητρώο των Δικηγόρων στην Κύπρο που τηρείται από τον Αρχή πρωτοκολλητή σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Δικηγόρων Νόμου.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, στο απαιτούμενο επίπεδο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Η κατοχή των επαγγελματικών τίτλων Barrister at Law ή Solicitor ή μεταπτυχιακού τίτλου στα ακόλουθα θέματα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα:

Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Δίκαιο Πληροφορικής (IT Law), Περί Παρόχων Υγείας Νομοθεσία, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο των Συμβάσεων, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας ή/και Αστικό Δίκαιο.

 • Εμπειρία τουλάχιστον (5) πέντε χρόνων σε ανάλογα καθήκοντα (ως Δικηγόρος ή εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος) θεωρείται απαραίτητο προσόν.

Β. Καθήκοντα και ευθύνες:

Ο Εσωτερικός Δικηγορικός Λειτουργός  αναφέρεται απευθείας στον Γενικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ, και επιμελείται την διεκπεραίωση των κατωτέρω καθηκόντων:

 • Μελέτη, ερμηνεία και γνωματεύσεις για την εφαρμογή της κυπριακής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διαταγμάτων ή/και των οδηγιών των ρυθμιστικών αρχών με έμφαση στο δίκαιο που αφορά κυρίως στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.
 • Σύνταξη και ερμηνεία συμβολαίων στα θέματα που δραστηριοποιείται ο ΟΚΥπΥ όπως διαδικασίες προσφορών, συμβόλαια εργαζομένων, αγοράς εξοπλισμού λογισμικού, ενοικιαστήρια έγγραφα, συμφωνίες συνεργασίας με τρίτους κ.ά.
 • Χειρισμός χρεοεισπρακτικών διαδικασιών (recoveries).
 • Εφαρμογή των περί του Προσωπικού του ΟΚΥπΥ Γενικών Κανονισμών περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε πειθαρχικές διαδικασίες, και εφαρμογή των Διαδικασιών Προσφορών του Οργανισμού.
 • Ετοιμασία ημερήσιας διάταξης και τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων θεσμικών οργάνων και επιτροπών, περιλαμβανομένων των διοικητικών συμβουλίων του ΟΚΥπΥ.
 • Επικοινωνία με ρυθμιστικές, δικαστικές και άλλες αρχές και τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους του ΟΚΥπΥ.
 • Παρουσία ως γραμματέας του ΔΣ, και σύνταξη των πρακτικών.
 • Παρακολούθηση, συντονισμός και εμπρόθεσμη  διεκπεραίωση όλων των νομικών υποχρεώσεων  του Οργανισμού.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν στον/στην υπάλληλο από τον ΟΚΥπΥ περιλαμβανομένων και διοικητικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους περί Προσωπικού του ΟΚΥπΥ Γενικούς Κανονισμούς.
 • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι Λειτουργοί υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα.

Γ. Ωράριο Εργασίας:

Με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ωράρια.

Δ. Διάρκεια Απασχόλησης:

 • Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου (απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμών του 2017»
 • Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμα του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.
 • Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.
 • Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.
 • Η περίοδος απασχόλησής περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Ε. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:

 • Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

 • με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
 • πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
 • Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όπου ισχύει, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση
 • Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλόλητα σε βαθμό που να επιτρέπουν την διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης, αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις και θα αξιολογούνται μέσω των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων.
 • Η καταδίκη επί συγκεκριμένων αδικημάτων και η απόλυση ή τερματισμός υπηρεσιών από τον ΟΚΥπΥ ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέρει ανικανότητα για πρόσληψη.
 • Επιτυχία σε γραπτές και συμμετοχή σε προφορικές εξετάσεις του ΟΚΥπΥ (αν ζητηθεί)
 • Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09) θα πρέπει να σημειώσουν στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν στα πλαίσια του πιο πάνω Νόμου.
 • Οι αιτητές/τριες πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτητές θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιημένα τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά πριν την εργοδότηση τους [Σημειώνεται ότι όλα τα πτυχία/διπλώματα που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και βαθμολογίες και να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες. Πριν από την προσφορά διορισμού για πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί αντιστοιχία/ισοτιμία των προσόντων (όπου ισχύει) ή/και απαιτούμενη βεβαίωση εγγραφής σε Επαγγελματικό Σώμα στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια και αφού επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των εγγράφων.]

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

Ζ. Υποβολή Αιτήσεων:

 • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ, www.shso.org.cy (Πληροφορίες – Έντυπα – Αίτηση διορισμού στον ΟΚΥπΥ) ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στα τηλέφωνα, 22605670, 22605734. Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης Εσωτερικού Δικηγορικού Λειτουργού, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 • Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.
 • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 – 14:30 στη διεύθυνση: 1, Προδρόμου και 17 Χείλωνος, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449, Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη:
 • Γενικό Διευθυντή, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.
 • Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 21η Φεβρουαρίου 2020, και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).
 • Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο