Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
7 Αυγούστου, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Ανώτερου Νομικού Λειτουργού (Κεντρική Διοίκηση), για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696,21 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο στα Νομικά.
 • Εγγραφή στο Μητρώο των Δικηγόρων στην Κύπρο που τηρείται από την Αρχή πρωτοκολλητή σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Δικηγόρων Νόμου.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Η κατοχή των επαγγελματικών τίτλων Barrister at Law ή Solicitor ή μεταπτυχιακού τίτλου στα ακόλουθα θέματα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα:

Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Δίκαιο Πληροφορικής (IT Law), Περί Παρόχων Υγείας Νομοθεσία, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο των Συμβάσεων, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας ή/και Αστικό Δίκαιο.

 • Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων σε ανάλογα καθήκοντα (ως Δικηγόρος ή Εσωτερικός Νομικός Σύμβουλος), θεωρείται απαραίτητο προσόν.

Β. Καθήκοντα και ευθύνες:

Ο Ανώτερος Νομικός Λειτουργός αναφέρεται απευθείας στον Γενικό Διευθυντή του ΟΚΥπΥ, και επιμελείται την διεκπεραίωση των κατωτέρω καθηκόντων:

 • Ετοιμάζει ημερήσια διάταξη και τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων θεσμικών οργάνων και επιτροπών, περιλαμβανομένων των διοικητικών συμβουλίων του ΟΚΥπΥ.
 • Παρίσταται ως γραμματέας του ΔΣ, και συντάσσει τα πρακτικά.
 • Παρακολουθεί, συντονίζει και διεκπεραιώνει εμπρόθεσμα όλες τις νομικές υποχρεώσεις του Οργανισμού.
 • τον ΟΚΥπΥ, περιλαμβανομένων και διοικητικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους περί Προσωπικού του ΟΚΥπΥ Γενικούς Κανονισμούς.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, υποχρεούται να τυγχάνει ειδική εκπαίδευση και να παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης:

 • Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου (απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμών του 2017»
 • Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμα του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.
 • Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.
 • Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.
 • Η περίοδος απασχόλησής περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:

 • Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

      Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

 • με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
  • πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
 • Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όπου ισχύει, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.
 • Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν την διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης, αποτελούν ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελματικές προϋποθέσεις και θα αξιολογούνται μέσω των κατάλληλων ιατρικών εξετάσεων.
 • Η καταδίκη επί συγκεκριμένων αδικημάτων και η απόλυση ή τερματισμός υπηρεσιών από τον ΟΚΥπΥ ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέρει ανικανότητα για πρόσληψη.
 • Επιτυχία σε γραπτές και συμμετοχή σε προφορικές εξετάσεις του ΟΚΥπΥ (αν ζητηθεί).
 • Αιτητές, οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), θα πρέπει να σημειώσουν στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν στα πλαίσια του πιο πάνω Νόμου.
 • Οι αιτητές θα πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
 • Οι αιτητές θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιημένα τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά πριν την εργοδότηση τους.

(Σημειώνεται ότι όλα τα πτυχία/διπλώματα που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και βαθμολογίες και να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες.  Πριν από την προσφορά διορισμού για πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου, θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί αντιστοιχία/ισοτιμία των προσόντων (όπου ισχύει) ή/και απαιτούμενη βεβαίωση εγγραφής σε Επαγγελματικό Σώμα στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια και αφού επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των εγγράφων).

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

  Ε. Πλεονέκτημα:

       Τριετής τουλάχιστον πείρα σε αντίστοιχη θέση, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

ΣΤ. Υποβολή Αιτήσεων:

https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ή να αποτείνονται στα τηλέφωνα

22-605475 ή 22-605670.

   Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 28η Αυγούστου 2020 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).

      Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο