Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
15 Μαΐου, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.), επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο και δυναμικό άτομο στην θέση του Επιχειρησιακού Διευθυντή. Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Επιχειρησιακού Διευθυντή (Κεντρική Διοίκηση).

Α. Βασικός Μισθός:

Ο ετήσιος μισθός είναι €63,540  που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη  δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Β. Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Αναφέρεται απευθείας στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.
 • Εποπτεύει άμεσα τον Προϊστάμενο  της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού  και Προώθησης Αγοράς, τον Προϊστάμενο Μονάδας Διαδικασιών και Δικτύου Ποιότητας, τον Προϊστάμενο της Μονάδας Πληροφορικής, Εγκαταστάσεων και Υποδομών και τον Προϊστάμενο  της Μονάδας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Αναπτύσσει επιχειρησιακά σχέδια για παροχή διοικητικών υπηρεσιών, όπως διοικητική υποστήριξη, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίες υπηρεσιών πληροφόρησης, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών, ώστε να συνεισφέρουν στην επίτευξη του επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την απόδοση των διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζει ότι αυτές παρέχονται βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού.
 • Εποπτεύει και αξιολογεί συστηματικά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, ώστε να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση και μείωση του κόστους.
 • Εποπτεύει και επανεξετάζει τις δομές, τα συστήματα και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Οργανισμού σε σχέση με τις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, βάσει αναγνωρισμένων παραμέτρων, ώστε να διασφαλίζει ότι παράγουν το βέλτιστο αποτέλεσμα δεδομένης της διαθέσιμης τεχνολογίας και πόρων.
 • Αναπτύσσει και εποπτεύει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους εσωτερικούς κανονισμούς.
 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει το σχέδιο κεφαλαιουχικού εξοπλισμού για συντήρηση και βελτίωση των κτιρίων και των εγκαταστάσεων.
 • Διασφαλίζει τη συνεχή εκπαίδευση του διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού.
 • Διασφαλίζει την αποτελεσματική ανάπτυξη και ευελιξία του διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των υπηρεσιών τους.
 • Αναπτύσσει επαφές εσωτερικά με τη Διευθυντική Ομάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Επικεφαλείς των Διευθύνσεων και εξωτερικά με τους προμηθευτές εξωτερικών υπηρεσιών.
 • Ασκεί οποιεσδήποτε δραστηριότητες και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Γενικό Διευθυντή ή/και από το σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή/και τους εσωτερικούς κανονισμούς του Οργανισμού.

Γ. Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή σε άλλο θέμα σχετικό με τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης.
 • Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε ανώτατα διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών σε μεγάλο οργανισμό.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πείρα σε οργανισμό διοίκησης υπηρεσιών υγείας ή/και εκτενής επαγγελματική κατάρτιση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή/ και προηγούμενη πείρα τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων σε ανώτατη διοικητική θέση οργανισμού με ελάχιστο προϋπολογισμό €100 εκατομμύρια ή/και αριθμό 1000 υπαλλήλων, αποτελεί πλεονέκτημα.

Δ. Τεχνικές ικανότητες:

 • Ισχυρές δεξιότητες στη στρατηγική και χρηματοοικονομική διαχείριση.
 • Δεξιότητες στην αποτελεσματική καθοδήγηση, αλληλεπίδραση και διαπραγμάτευση με το διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό.
 • Αποδεδειγμένες γνώσεις σε σχέση με τις τεχνικές πτυχές της μέτρησης, ανάλυσης και ετοιμασίας αναφορών για δραστηριότητες νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 • Ικανότητα να υλοποιεί επιχειρησιακά σχέδια, να χρησιμοποιεί δείκτες μέτρησης απόδοσης και να αξιολογεί την πρόοδο.
 • Επαρκής γνώση του τομέα της υγείας και της δομής του Οργανισμού (προσωπικό, υποδομή και εξοπλισμός) και των υπηρεσιών υγείας.
 • Ικανότητα να χειρίζεται εποικοδομητικά συγκρούσεις.
 • Ισχυρός προσανατολισμός στο αποτέλεσμα.
 • Καλές δεξιότητες στην υλοποίηση και αξιολόγηση.

Ε. Βασικές Διοικητικές Ικανότητες:

 • Ηγετικές ικανότητες
 • Επαγγελματισμός
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης σχέσεων
 • Βελτίωση ποιότητας
 • Διαχείριση κινδύνου
 • Γνώση του περιβάλλοντος υγειονομικής περίθαλψης
 • Επιχειρησιακές δεξιότητες και διοίκηση

Στ. Όροι Εργασίας:

 1. Διάρκεια της σύμβασης:

Πενταετής διάρκεια ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

 • Αμοιβή:

       Ετήσιος πάγιος βασικός μισθός ύψους €63.540 πλέον 6,656% γενικές αυξήσεις και το ισχύον τιμαριθμικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 28,35%, ο οποίος θα αναθεωρείται με βάση τις εντεύθεν παραχωρούμενες στο υπόλοιπο διευθυντικό προσωπικό γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Επιπρόσθετα θα καταβάλλεται δέκατος τρίτος μισθός. Με τα σημερινά δεδομένα ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός, ανέρχεται, σε €99.441 περιλαμβανομένων και των επιδομάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 πιο κάτω.

       Ο Οργανισμός θα αποκόπτει το αναλογούν ποσό του Φόρου Εισοδήματος, των εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και τυχόν ποσά που προκύπτουν από αποκοπές ή/και εισφορές ή/και μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012.

       Ο κάτοχος της θέσης θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία ποσοστό επί των ασφαλιστέων αποδοχών για την απασχόληση μισθωτού που δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. Ο Οργανισμός, ως εργοδότης, θα καταβάλλει στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τερματισμού Απασχόλησης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής, τις οριζόμενες εισφορές που προνοούνται για εργοδότες από τη εκάστοτε νομοθεσία.

 • Επιδόματα:
 • Επίδομα φιλοξενίας ύψους € 3.570 ετησίως.
 • Επίδομα οδοιπορικών ύψους €1.046 ετησίως.
 • Επίδομα τηλεφώνου ύψους € 595 ετησίως.
 • Ωφελήματα μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης:

       Κατά τη λήξη ή τον τερματισμό του συμβολαίου ή σε περίπτωση θανάτου, παραχωρείται φιλοδώρημα το οποίο θα ισούται με το 1/12 (ένα δωδέκατο) του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών του κατόχου της θέσης.

       Τηρουμένων των προνοιών του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2014, Ν.14(Ι)/2014 και συγκεκριμένα, με βάση το αρ. 4, αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές του κατόχου της θέσης ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% επί των μηνιαίων απολαβών του.

       Σύμφωνα με τις πρόνοιες της ίδιας νομοθεσίας, το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις Διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (Ν.118(Ι)/2002).

       Σε περίπτωση τερματισμού της σύμβασης λόγω διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος (Αρ. 6 πιο κάτω) το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη μη καταβολή του φιλοδωρήματος ή μέρους του.

 • Άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας:

       Θα εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, τα εκάστοτε ισχύοντα για το υπόλοιπο προσωπικό, σύμφωνα με τους σχετικούς περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικούς) Κανονισμούς του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Με σημερινά δεδομένα παρέχεται το δικαίωμα:

 • Σε άδεια ανάπαυσης 25 εργάσιμων ημερών το χρόνο. Ο κάτοχος της θέσης οφείλει να εξαντλήσει την άδεια ανάπαυσης που θα έχει σε πίστη του πριν τη λήξη του συμβολαίου του και κανένα αντίτιμο δεν θα καταβάλλεται για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας.
 • Σε άδεια ασθενείας με ανώτατο όριο τις 12 ημερολογιακές ημέρες το χρόνο
 • Τερματισμός απασχόλησης:

        Η εργοδότηση του Επιχειρησιακού Διευθυντή δύναται να τερματιστεί με βάση τις διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου. Περαιτέρω ο Οργανισμός δικαιούται σε άμεσο τερματισμό της σύμβασης αν ο Επιχειρησιακός Διευθυντής:

 • Παραβιάσει τους όρους της παρούσας σύμβασης εργασίας
 • Διαπράξει αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα
 • Επιδεικνύει αμέλεια, νωθρότητα, αδιαφορία ή αδράνεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
 • Ενεργήσει ή παραλείψει να ενεργήσει κατά τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις του
 • Επιδεικνύει απρεπή ή ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
 • Λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας ή αναπηρίας, καταστεί μόνιμα ανίκανος να εκπληρώνει επαρκώς τα καθήκοντα του.
 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη:

        Στον Επιχειρησιακό Διευθυντή παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η οποία ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους με βάση τις πρόνοιες των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμών.

 • Πειθαρχική και αστική ευθύνη:

       Εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, οι αντίστοιχες πρόνοιες των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικών) Κανονισμών του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

 • Γενικά:

       Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

       Οι όροι εργασίας δύναται να αναθεωρηθούν οποτεδήποτε αυτό επιβάλλεται από Νόμο ή/και Κανονισμό ή/και αποφάσεις των αρμοδίων αρχών.

       Οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται ρητά στη σύμβαση, ρυθμίζεται, κατ΄ αναλογίαν, με βάση τους περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικούς) Κανονισμούς του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται.

       Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να συμμετάσχουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση ή/ και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις.

10. Υποβολή Αιτήσεων:

 • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ, https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στα τηλέφωνα, 22605670, 22605475. Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 • Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο «Απαιτούμενα Προσόντα», περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.
 •  Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 – 14:30 στη διεύθυνση: Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449, Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.

        Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 5η Ιουνίου 2020 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).

       Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.        Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο