Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
8 Νοεμβρίου, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Ιατρικός Διευθυντής,  Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ

Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ηγείται, υποκινεί και εμπνέει το ιατρικό δυναμικό με σκοπό την εφαρμογή των κλινικών στρατηγικών και επίτευξη των στόχων του Οργανισμού

Ενεργεί ως επαγγελματικός ηγέτης και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του ιατρικού δυναμικού, του Γενικού Διευθυντή και του Διοικητικού Συμβούλιου

Διαβουλεύεται με σκοπό τη σύγκλιση των φιλοδοξιών και προτεραιοτήτων των ιατρών και του Οργανισμού

Εργάζεται  για να εκσυγχρονίζει τις εργασιακές πρακτικές και να βελτιστοποιεί την παροχή των υπηρεσιών

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Η θέση είναι μερικής και όχι πλήρους απασχόλησης. Επιλέξιμοι είναι μόνον ιατροί που  υπηρετούν στα Κρατικά Νοσηλευτήρια (α) στη βαθμίδα του Διευθυντή (Κλίμακα A16(ι)) ή (β) στη βαθμίδα του Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμηματος (Κλίμακα A15(ιι)) και εκτελούν καθήκοντα Διευθυντή Κλινικής.

Ο/Η ιατρός – Διευθυντής ή Βοηθός Διευθυντής –  που θα επιλεγεί, θα εξακολουθεί να κατέχει την οργανική του θέση και θα αφιερώνει 2 (δυο) μέρες την εβδομάδα σε κλινική εργασία. Τις υπόλοιπες 3 ημέρες την εβδομάδα θα τοποθετηθεί στην Κεντρική Διοίκηση του Οργανισμού για εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων που περιγράφονται στη συνέχεια.

Εκεί όπου από την τοποθέτηση αυτή θα επηρεαστεί το έργο της κλινικής, το κενό θα καλυφθεί με την τοποθέτηση / πρόσληψη επιπρόσθετου ιατρού.

Νοείται ότι τα διοικητικά του / της καθήκοντα στην Κλινική της οποίας προΐσταται θα αναληφθούν εξ’ ολοκλήρου από τον / την  αρχαιότερο Βοηθό Διευθυντή της Κλινικής ή τον/την αρχαιότερο Ιατρικό Λειτουργό. Νοείται περαιτέρω ότι θα παραχωρηθεί το σχετικό Επίδομα Επιφυλακής / Ευθύνης.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Κεντρική Διοίκηση

 1. Προΐσταται της αντίστοιχης Μονάδας του Οργανισμού.
 2. Συνεργάζεται με τους Επιστημονικούς και Ιατρικούς Διευθυντές των Διευθύνσεων, με το Επιστημονικό Συμβούλιο και με άλλες σχετικές επιτροπές.
 3. Εκτελεί άλλα καθήκοντα σχετικά με τη θέση που τυχόν να του ανατεθούν από τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή.

Αποδοτικότητα και παραγωγικότητα

 1. Συνεργάζεται με τους ιατρούς και με άλλους συμμέτοχους με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών  πρακτικών και τη βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών.
 2. Διαδραματίζει κομβικό ρόλο στον ανασχεδιασμό των υποδομών των νοσηλευτηρίων / των κέντρων υγείας και των δομών μέσω των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες.

Ποιότητα και πρότυπα

 1. Βεβαιώνεται ότι αναπτύσσονται και λειτουργούν αποτελεσματικά διαδικασίες και συστήματα προαγωγής της ποιότητας (clinical governance).
 2. Υποστηρίζει τις μονάδες του Οργανισμού και διασφαλίζει ομοιόμορφα υψηλό επίπεδο ποιότητας. Επιδιώκει τη συνεχιζόμενη βελτίωση.
 3. Μεριμνά για τον καθορισμό δεικτών απόδοσης και ποιότητας καθώς και ανάλογων αξιόπιστων συστημάτων μέτρησης και αξιολογεί τις επιδόσεις των κλινικών υπηρεσιών. Καθιστά την ασφάλεια των ασθενών κεντρικό δείκτη ποιότητας.

Επαγγελματική ηγεσία

 1. Επικοινωνεί το όραμα του Οργανισμού για ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες.
 2. Ενεργεί ως ο πρώτος ιατρικός λειτουργός τόσο εντός του Οργανισμού όσο και εκτός.
 3. Διασφαλίζει τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και ανάπτυξη.
 4. Διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη, υιοθέτηση, συνεχή και αποτελεσματική λειτουργία συστήματος αξιολόγησης κατάλληλου για το ιατρικό προσωπικό.
 5. Συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για το ιατρικό δυναμικό του Οργανισμού με ιδιαίτερη έμφαση στη συγκράτηση των αποχωρήσεων και στην προσέλκυση, επιλογή και πρόσληψη νέων.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Σημαντική κλινική εμπειρία (πάνω από 10 χρόνια) μετά την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
 • Ενεργός και ουσιαστική συμβολή σε αλλαγές και βελτιώσεις σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία υγείας
 • Εμπειρία στη διαχείριση προσωπικού και στη λειτουργία πολυθεματικών ομάδων
 • Εμπειρία σε συνεργασίες με ασθενείς και οργανώσεις ασθενών
 • Παραδείγματα διευθυντικής εμπειρίας (συνεχιζόμενη εκπαίδευση, αξιολόγηση ιατρών, προγραμματισμό καριέρας)
 • Επαρκής αντίληψη τη καλής ιατρικής πρακτικής

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

 • Βλέπει «το δάσος» / «τη μεγάλη εικόνα»
 • Έχει κριτική σκέψη
 • Λειτουργεί ομαδικά
 • Επικοινωνιακός
 • Καλός διαπραγματευτής
 • Δεκτικός σε νέες ιδέες και ευέλικτος
 • Έχει φυσικές και ψυχικές δυνάμεις
 • Αντιλαμβάνεται άλλες οπτικές π.χ. την οικονομική

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    

Ο Ιατρικός Διευθυντής θα συνεχίσει να λαμβάνει το μισθό της θέσης που κατέχει. Θα λαμβάνει επίσης Ειδικό Επίδομα το οποίο θα είναι 50% ψηλότερο από το Επίδομα Επιφυλακής / Ευθύνης που λαμβάνει κατά το χρόνο διορισμού του.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι επιλέξιμοι ιατροί να εκδηλώσουν γραπτώς ενδιαφέρον προς τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού. Να επισυνάψουν αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος καθώς και δήλωση 200 λέξεων η οποία να αναφέρεται στην πείρα τους, καθώς και πως θα προσεγγίσουν τις προκλήσεις της τοποθέτησης τους στον Οργανισμό.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30π.μ. – 14:30μ.μ. στη διεύθυνση: Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449, Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.

Καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 29η Νοεμβρίου 2019.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα αξιολογηθούν από Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Οργανισμού.

Η Επιτροπή θα προεπιλέξει 3 υποψηφίους οι οποίοι θα προσκληθούν να αναπτύξουν σε παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών τη δήλωση των 200 λέξεων που αναφέρεται πιο πάνω και να παρακαθίσουν σε προσωπική συνέντευξη.

Ο διορισμός, ο οποίος θα έχει διάρκεια  τρία έτη,  θα επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο