Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
10 Φεβρουαρίου, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Κλινικών Ψυχολόγων στη Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Δ.Υ.Ψ.Υ.) του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) .

Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €26.590,00 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Υπ.Υ..

 

 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
 • Αξιολογεί, διαγιγνώσκει και εφαρμόζει κλινικές ψυχολογικές μεθόδους και θεραπείες σε άτομα, οικογένειες και ομάδες ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα και προσέρχονται ή παραπέμπονται σε αυτόν/ή.
 • Αξιολογεί, διαγιγνώσκει άτομα και συντάσσει ψυχολογικές εκθέσεις γύρω από τα ευρήματά του/της τα οποία και υποβάλλει ή παρουσιάζει ενώπιον δικαστηρίου, λειτουργών άλλων κρατικών υπηρεσιών ή άλλων φορέων ή προσώπων.
 • Εφαρμόζει σε άτομα εξειδικευμένες ψυχομετρικές και άλλες ψυχοτεχνικές μεθόδους με σκοπό την αναλυτικότερη εξέταση και τεκμηρίωση της νοητικής και συναισθηματικής κατάστασης καθώς και τη διερεύνηση των επιμέρους πτυχών της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Αξιολογεί την κατάσταση ψυχική υγείας ατόμων που νοσηλεύονται σε κρατικά νοσηλευτήρια και ετοιμάζει σημειώματα και ψυχολογικές συστάσεις που τα διαβιβάζει στους θεράποντες ιατρούς για τη διευκόλυνση του έργου τους.
 • Σχεδιάζει, οργανώνει και συντονίζει οργανωτικά ή επιστημονικά δομές, προγράμματα και δράσεις στους τομείς της πρόληψης, καθώς και της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης.
 • Εκτελεί εκπαιδευτικά, συμβουλευτικά και εποπτικά καθήκοντα σε λειτουργούς που απασχολούνται στον Ο.Κ.Υπ.Υ., σε άλλους κρατικούς, ημικρατικούς οργανισμούς και αλλού και προσφέρει διαλέξεις, ομιλίες και συνεντεύξεις για σκοπούς διαφώτισης και ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από θέματα ψυχικής υγείας.
 • Συμβάλλει στην εποπτεία και εκπαίδευση των ειδικευομένων κλινικών ψυχολόγων που εξασφαλίζουν άδεια για υλοποίηση πρακτικής άσκησης σε δομές της Δ.Υ.Ψ.Υ..
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν συναφή με την ειδικότητα της κλινικής ψυχολογίας.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Ο.Κ.Υπ.Υ..

 

 1. Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία.
 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα μεταπτυχιακού επιπέδου στην Κλινική Ψυχολογία με ελάχιστη διάρκεια πλήρους φοίτησης τα δύο χρόνια ή άλλο ισότιμο ακαδημαϊκό προσόν.
 • Πιστοποιητικά εγγραφής στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Ψυχολόγων και στον Κατάλογο των Κλινικών Ψυχολόγων που τηρούνται από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας στο απαιτούμενο επίπεδο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους, με βάση τα Αποδεκτά από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας Τεκμήρια Γνώσης Γλωσσών, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Σημ.: Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι υποχρεούνται να υποβάλλονται σε ειδική εκπαίδευση και επιμόρφωση σχετικά με τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν.

 

 1. Επιπρόσθετα Προσόντα:
 • Κατοχή διδακτορικού τίτλου στην κλινική ψυχολογία ή άλλη εφαρμοσμένη ειδικότητα της ψυχολογίας. Νοείται ότι το προσόν αυτό είναι πέραν του μεταπτυχιακού προσόντος που χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση του δικαιώματος εγγραφής στον Κατάλογο των Κλινικών Ψυχολόγων που τηρεί το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων.
 • Κατοχή πιστοποιημένης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα της οργάνωσης και της διοίκησης μονάδων υγείας, ανθρωπίνου δυναμικού και νομοτεχνικών γνώσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας.

 

 1. Διάρκεια Απασχόλησης:
 • Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου (απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμών του 2017».
 • Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Ο.Κ.Υπ.Υ.. επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμα του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.
 • Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.
 • Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.
 • Η περίοδος απασχόλησής περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Υ.Ψ.Υ., δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Ο.Κ.Υπ.Υ..

 

 1. Προϋποθέσεις Διορισμού:
 • Κανένας δεν διορίζεται στον Ο.Κ.Υπ.Υ., εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

 1. με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
 2. πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Ο.Κ.Υπ.Υ. με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
 • Κανένας δε διορίζεται στον Ο.Κ.Υπ.Υ. εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 • Κανένας δεν διορίζεται ως κλινικός ψυχολόγος στον Ο.Κ.Υπ.Υ. εκτός εάν εξετάστηκε επιτυχώς σε προφορική εξέταση σε θέματα της ειδικότητας της κλινικής ψυχολογίας και του τομέα της ψυχικής υγείας ευρύτερα.
 • Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί της Δ.Υ.Ψ.Υ.

.

 1. Προϋποθέσεις απολαβών:

Σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2019 η κλίμακα μισθοδοσίας αναβαθμίστηκε από Κλ. Α8, Α9,11 σε Κλ. Α9, Α11 και Α12. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18(1)(α)(iii) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) Κανονισμών εφόσον υπάρχει υπάλληλος με βασική αμοιβή σε οποιοδήποτε σημείο της επέκτασης προς τα κάτω της νέας κλίμακας της θέσης του, η βασική αμοιβή οποιουδήποτε νέου υπαλλήλου που προσλαμβάνεται καθορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπερέχει μισθολογικά από τον υπάλληλο που ήδη κατέχει τη θέση αυτή, και ο νέος αυτός υπάλληλος αρχίζει να κερδίζει προσαύξηση κάθε έξι μήνες απασχόλησης, μέχρι να φθάσει την αρχική βασική αμοιβή της νέας κλίμακας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κρατικού Προϋπολογισμού, κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησης, η μισθοδοσία δεν μπορεί να είναι ψηλότερη από τη μειωμένη κλίμακα εισδοχής Κλινικού Ψυχολόγου. Το ίδιο ισχύει και για εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου του Ο.Κ.Υπ.Υ..

 

 1. Διαδικασία και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων:
 • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας www.shso.org.cy ή να αποτείνονται στα τηλέφωνα, 22605670, 22605475. Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναγράφουν στο σημείο που αναφέρεται στον τίτλο της θέσης που διεκδικούν τη ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, δηλαδή, «Κλινικός Ψυχολόγος».
 • Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3.
 • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 – 14:30 στη διεύθυνση: 1, Προδρόμου και 17 Χείλωνος, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449, Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Προϊστάμενο Μονάδας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1309 Λευκωσία.
 • Ως η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται). Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες, είναι εκπρόθεσμες, και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν στα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

 1. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων και αιτητών:

Εφόσον ικανοποιούνται τα απαιτούμενα προσόντα, η βαρύτητα της βαθμολόγησης των επιπρόσθετων προσόντων και της απόδοσης στην εξέταση περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Πίνακας καθορισμού βαρύτητας βαθμολόγησης

επιπρόσθετων προσόντων και επίδοσης στην εξέταση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α: Εκπαίδευση

(μέγιστη βαρύτητα 40 μονάδες)

 

1. Διδακτορικό: μέχρι   25 μονάδες

·         Διδακτορικό σε πεδίο της κλινικής ψυχολογίας: 25 μονάδες

·         Διδακτορικό σε άλλο κλάδο της ψυχολογίας: 15 μονάδες

·         Διδακτορικό στον ευρύτερο τομέα των επιστημών υγείας:10 μονάδες

·         Διδακτορικό σε πεδίο άλλων επιστημών: 5 μονάδες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β: Εργασιακή πείρα

(μέγιστη βαρύτητα 30 μονάδες)

1. Πιστοποιημένη πρακτική άσκηση στην ειδικότητα της κλινικής ψυχολογίας: μέχρι 5 μονάδες

 

2. Αμειβόμενη με αποδεικτικά κοινωνικών ασφαλίσεων εργασία και βεβαίωση εργοδότη ως κλινικός ψυχολόγος: μέχρι 30 μονάδες

·         3 μονάδες ανά έτος εργασίας

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ: επίδοση στην εξέταση (μέγιστη βαρύτητα 30 μονάδες) Προφορικές εξετάσεις: μέχρι 30 μονάδες
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100

 

 

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο