Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας

Ρόλος του Γραφείου Έρευνας και Καινοτομίας

  • Έλεγχο και εξέταση σχετικών αιτημάτων προς διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών / μελετών των Διευθύνσεων του Οργανισμού,
  • Συλλογή, επεξεργασία και εξέταση σχετικών αιτημάτων συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα κονδύλια από το προσωπικό που θέλει να συμμετάσχει ή από άλλους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να διενεργήσουν επιστημονική έρευνα στις Διευθύνσεις του Οργανισμού ή σε συνεργασία με τον Οργανισμό
  • Εξεύρεση ερευνητικών προγραμμάτων, ενημέρωση του προσωπικού, η καθοδήγηση των ενδιαφερόμενων για υποβολή ερευνητικών προτάσεων συμμετοχής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα από εθνικά ή ευρωπαϊκά ή άλλα κονδύλια, για να υλοποιηθούν εντός των Διευθύνσεων του Οργανισμού.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Έρευνας και Καινοτομίας είναι:

research@shso.org.cy