Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

image-2

Το Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας υποστηρίζεται από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας.

Σκοπός της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας και Εσωτερικών Επιθεωρήσεων είναι η διασφάλιση της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας μέσα από την πολιτική και μια σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες και παρατίθενται.

Πολιτική

Η Διεύθυνση Ασθενοφόρων, αναγνωρίζει την ανεκτίμητη αξία και κρίσιμη σημασία των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαίτερα στους ασθενείς και δεσμεύεται για τη συνεχή προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες τους. 

Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκε και εφαρμόζεται Εσωτερικό Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας.  Το Σύστημα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις Διεθνών Προτύπων, Πρότυπων Επαγγελματικών Πρακτικών και Κλινικής Τεκμηρίωσης. 

Για τη στήριξη της λειτουργίας του Συστήματος, η διοίκηση της Διεύθυνσης Ασθενοφόρων δεσμεύεται να υποστηρίζει και να ενδυναμώνει συνεχώς την επιστημονική ανάπτυξη, διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, παρέχοντας όλα τα μέσα για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος.

Η λειτουργία του Συστήματος στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των διεργασιών μέσω: 

 • Της παρακολούθησης και ανάλυσης μετρήσιμων κλινικών και διαγνωστικών αποτελεσμάτων 
 • Της διαχείρισης που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και καταγεγραμμένες διαδικασίες
 • Της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εθνικές και διεθνείς 

Επιπλέον,

 • Παρέχει ένα πλαίσιο για την καθιέρωση και την ανασκόπηση των στόχων ποιότητας όπως αναφέρονται πιο κάτω
 • Περιλαμβάνει δέσμευση για τη συμμόρφωση µε τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης  ποιότητας και των προτύπων και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του  

Στόχοι Ποιότητας:

 • Η έγκαιρη διεκπεραίωση περιστατικών με αξιόπιστους και μετρήσιμους δείκτες
 • Άριστη επικοινωνία με συνεργαζόμενους φορείς
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων και  ασφάλειας
 • Επιστημονικά τεκμηριωμένη και επικαιροποιημένη κλινική πρακτική
 • Τεχνική αρτιότητα υλικοτεχνικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
 • Ικανοποίηση προσδοκιών των χρηστών από τις υπηρεσίες μας

Σχόλια, εισηγήσεις και αναφορές προβλημάτων  υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στο πεδίο «Επικοινωνία» και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο quality.ambulance@shso.org.cy)

Πιστοποιήσεις: