Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Αποποίηση

Oι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. O Οργανισμός όμως δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το πόσο επίκαιρες και ακριβείς είναι. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία. Νοείται ότι ο Οργανισμός, εξαιρείται από οποιεσδήποτε αξιώσεις για ευθύνη, χρεώσεις, έξοδα και/ή αποζημιώσεις, είτε υλικές είτε άυλες, που έχουν προκληθεί μέσω και/ή σε σχέση με τη χρήση και/ή με τη μη χρήση των πληροφοριών, είτε μέσω ή σε σχέση με τη χρήση λανθασμένων ή ελλιπών πληροφοριών είτε μέσω ή σε σχέση με την πρόσβαση και/ή τη χρήση της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε άλλης άμεσης ή έμμεσης επακόλουθης ή παρεπόμενης ζημιάς.  

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα αυτή και καθορισμένων επισήμων εγγράφων τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου.

Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους. Εάν ο επισκέπτης ανατρέξει σε εξωτερικές σελίδες ή ακολουθήσει κάποιο σύνδεσμο που να οδηγεί σε εξωτερικές σελίδες, ο Οργανισμός δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και/ή υποχρέωση και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε υποχρέωση και/ή ευθύνη για το περιεχόμενο και το υλικό που παρέχεται σε εξωτερικές σελίδες.

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπληρώνει, διαγράφει μέρη της ιστοσελίδας χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση.

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά απορρέει εξ’αυτής, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων