Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
2 Φεβρουαρίου, 2024

Ανακοίνωση Προκαταρκτικού Καταλόγου – Κατάταξη Μοριοδότησης Υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών Ψυχικής Υγείας

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον προκαταρκτικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης, βαθμολογίας των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Ψυχικής Υγείας. Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5602 και αριθμό γνωστοποίησης 1514, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2023.  Η σειρά κατάταξης καθορίστηκε με βάση τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:

Κριτήριο Α / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1.Εκπαίδευση –Πτυχίο/ Εξειδίκευση / Μεταπτυχιακού Ψυχιατρική Νοσηλευτική Βαθμολογία πτυχίου με μέγιστο το 10         
ένα (1)  μόριο για κάθε μονάδα του πτυχίου (υπολογισμός με τη μέθοδο των τριών)
2.Μεταβασική Εκπαίδευση
Εξειδίκευση σε θέματα Νοσηλευτικής  με ελάχιστη διάρκεια 1 (ενός) ακαδημαϊκού έτους  = 0,5 μόρια
Μεταπτυχιακό σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια 1 (ενός) ακαδημαϊκού έτους = 1 μόριο
Διδακτορικό σε θέματα Νοσηλευτικής = 1,5 μόρια  
Κριτήριο Β / ΠΕΙΡΑ
1Συνολική πείρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής 0.25 μόριο για κάθε τρίμηνο μέχρι 8 έτη (ανώτατο όριο)         
Σημειώσεις:        
Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:
α. Ο βαθμός του βασικού Πτυχίου.
β. Η ημερομηνία γεννήσεως (προτεραιότητα έχει ο μεγαλύτερος σε ηλικία).

Στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις που ήταν πλήρως συμπληρωμένες και προσκόμισαν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις, οι οποίες αφορούσαν τα απαιτούμενα προσόντα. Κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση, η οποία μπορεί να αποσταλεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@shso.org.cy όχι αργότερα από τις 16 Φεβρουαρίου 2024.

Σημειώνεται ότι ποσοστό των προσλήψεων θα γίνει σύμφωνα με τον «περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, Ν.146(Ι)/2009».

Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣΑ.Δ.Τ.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
111136***6366.925
211375***1681.000

Σημειώνεται ότι, αιτητές οι οποίοι έχουν υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις έχει ληφθεί υπόψιν η τελευταία αίτηση με έγκυρο αριθμό αίτησης.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο