Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
5 Ιανουαρίου, 2021

Ενδεικτική ύλη για τις εξετάσεις.

Ενδεικτική ύλη για τις πιο κάτω εξετάσεις που θα διεξαχθούν για κάλυψη κενών θέσεων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

 1. Λειτουργός Πληροφορικής:
 • Λειτουργοί Πληροφορικής (Ανάπτυξης Συστημάτων και Διαχείρισης Έργων)
 • Τρέχουσα κατάσταση στο κλάδο της πληροφορικής σε πρακτικές και τεχνολογίες.
 • Βασικές αρχές τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), αρχιτεκτονική, περιφερειακά και αναλώσιμα, διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Αρχές λειτουργίας Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ), εγκατάσταση, διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Αρχές λειτουργίας δικτύων Η/Υ, διαχείριση δικτύων Η/Υ και ασφάλεια δικτύων.
 • Εγκατάσταση, διαχείριση, αναβάθμιση και αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού και εφαρμογών.
 • Εγκατάσταση, ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Δημιουργία ιστοσελίδων για την κοινοποίηση πληροφοριών και αρχείων.
 • Χρήση τεχνολογιών διεπαφής συστημάτων και δεδομένων (π.χ. Integration services, και reporting services).
 • Λειτουργός Πληροφορικής (Διαχείριση Ιστοσελίδας Πολυμέσων και Κοινωνικών Δικτύων)
 • Τρέχουσα κατάσταση στο κλάδο της πληροφορικής σε πρακτικές, τεχνολογίες διαδικτύου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Βασικές αρχές τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), αρχιτεκτονική, περιφερειακά και αναλώσιμα.
 • Βασικές αρχές λειτουργίας Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ), εγκατάσταση, διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Εγκατάσταση, διαχείριση, αναβάθμιση και αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού και εφαρμογών.
 • Ανάπτυξη/εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Προγραμματισμό και ανάπτυξη λογισμικού για διαδικτυακές εφαρμογές με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και γλωσσών προγραμματισμού (HTML, CSS, JavaScript και PHP).
 • Εγκατάσταση και διαχείριση Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ – Content Management System π.χ. WordPress).
 • Σχεδίαση και δημιουργία ιστοσελίδων με τη χρήση ΣΔΠ, χρήση βασικών εργαλείων, χρήση πρόσθετων εφαρμογών (plugins), χρήση και διαχείριση θεμάτων εμφάνισης (themes) με έμφαση σε εμφάνιση προσαρμοζόμενη στις κινητές συσκευές (responsive), χρήση και διαχείριση μικροεφαρμογών  (widgets) της πλατφόρμας διαχείρισης ΣΔΠ,  αντιμετώπιση προβλημάτων και βασικά θέματα ασφάλειας ΣΔΠ.
 • Βασικές αρχές για την βελτιστοποίηση ιστοσελίδας για μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization – SEO) και δημιουργία πλάνου διαχείρισης περιεχομένου για αύξηση της επισκεψιμότητας ενός ιστότοπου.
 • Βασικές αρχές ανάλυσης δεδομένων επισκεψιμότητας ενός ιστότοπου, εγκατάσταση και διαχείριση αναλυτικής ιστοτόπων (web analytics) με τη χρήση Google Analytics, ανάλυση, επεξεργασία και αναφορά (reporting) δεδομένων.
 • Βασικές αρχές πληρωμένης και οργανικής αναζήτησης, υλοποίηση και διαχείριση πληρωμένης αναζήτησης (διαφήμιση επί πληρωμή) με τη χρήση Google Ads, απόδοση πληρωμένης αναζήτησης με τη χρήση Google Analytics και Google Search Console.
 • Τεχνικές και βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη και διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την ενθάρρυνση και ενεργή συμμετοχή του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Χρήση εφαρμογών σχεδιαστικών προγραμμάτων για τη επεξεργασία εικόνας (Photoshop και Illustrator) και εφαρμογών για την ανάπτυξη πολυμέσων για τη γραφική αναπαράσταση δεδομένων (π.χ. After Effects).
 • Δημιουργία τοποθεσίας Web και ιστοσελίδων για την κοινοποίηση πληροφοριών και κοινή χρήση αρχείων μέσω της πλατφόρμας συνεργασίας (cloud collaboration platform) SharePoint.
 • Την χρήση τεχνολογιών διεπαφής συστημάτων και δεδομένων (π.χ. Integration services, και reporting services).
 • Λειτουργός Πληροφορικής (Περιφερειακών Συντονιστών)
 • Τρέχουσα κατάσταση στο κλάδο της πληροφορικής σε πρακτικές, τεχνολογίες και συστήματα υπηρεσιών υγείας.
 • Αρχές τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), αρχιτεκτονική, διαχείριση υλικού, περιφερειακά και αναλώσιμα.
 • Αρχές λειτουργίας Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ), εγκατάσταση και διαχείριση ΛΣ.
 • Εγκατάσταση, διαχείριση, αναβάθμιση και αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού και εφαρμογών.
 • Αρχές λειτουργίας, σχεδιασμός και διαχείριση, πρότυπα, πρωτόκολλα, μοντέλα, υλικό και ασφάλεια δικτυών Η/Υ.
 • Αρχές τεχνικής υποστήριξης, προληπτική συντήρηση, συντήρηση, και αντιμετώπιση προβλημάτων σε υλικό, λογισμικό, δικτυών Η/Υ και συστημάτων.
 • Εγκατάσταση, ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Δημιουργία ιστοσελίδων για την κοινοποίηση πληροφοριών και αρχείων.
 • Την χρήση τεχνολογιών διεπαφής συστημάτων και δεδομένων (π.χ. Integration services, και reporting services).
 • Διοικητικός Λειτουργός  Μονάδας Αγορών και Προμηθειών:
 • Νόμος και Κανονισμοί ΟΚΥΠΥ.
 • Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Διαχείριση Έργων:  Η έννοια του έργου – Κύκλος ζωής έργου, Οργάνωση και διοίκηση έργου, Δομή ανάλυσης εργασιών – Χρονοπρογραμματισμός εργασιών, Προγραμματισμός πόρων, Κόστος έργου.
 • Βασικές αρχές διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας: προβλέψεις ζήτησης, μηχανισμοί διαχείρισης αβεβαιότητας, αρχές επιλογής προμηθευτών, βασικά δεδομένα και δείκτες που πρέπει να τηρούνται.
 • Είδη συμβολαίων για εφοδιαστικές αλυσίδες και μηχανισμών διαχείρισης αβεβαιότητας και ρίσκου.
 • Διοικητικός Λειτουργός:
 • Χρήση Η/Υ και σχετικών λογισμικών (word, excel, power point), αναζήτηση στο διαδίκτυο και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονικού ημερολογίου.
 • Νόμος και Κανονισμοί ΟΚΥΠΥ.
 • Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Διοίκηση: Δομές, Οι βασικές λειτουργίες της Διοίκησης, Ηγεσία – Λήψη αποφάσεων, Οργανωσιακή κουλτούρα – Διοίκηση αλλαγών.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας: Επικοινωνία – Συγκρούσεις
 • Διαχείριση Έργων:  Η έννοια του έργου – Κύκλος ζωής έργου, Οργάνωση και διοίκηση έργου, Δομή ανάλυσης εργασιών – Χρονοπρογραμματισμός εργασιών, Προγραμματισμός πόρων, Κόστος έργου
 • Διαχειριστής Αποθεμάτων και Παραγγελιών:
 • Νόμος και Κανονισμοί ΟΚΥΠΥ.
 • Διαχείριση Αποθεμάτων επανάληψης παραγγελίας
 • Βασικές αρχές διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας: προβλέψεις ζήτησης, μηχανισμοί διαχείρισης αβεβαιότητας και ελαχιστοποίησης ρίσκου και κόστους, βασικά δεδομένα και δείκτες που πρέπει να τηρούνται.
 • Αρχές διαχείρισης αποθηκών: μοντέλα λειτουργίας αποθηκών (κεντρικός/κατανεμημένος σχεδιασμός), μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου, διαχείριση αποθεμάτων ασφάλειας.  
 • Λειτουργός Εσωτερικού Ελέγχου:
 • Προϋπολογισμοί (Τελικών λογαριασμών/ ταμειακών ροών).
 • Ανάλυση αποτελεσμάτων με αριθμοδείκτες.
 • Κοστολόγηση προϊόντων για διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας.
 • Ο Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος του 2014 (20(I)/2014).
 • Νόμος και Κανονισμοί ΟΚΥΠΥ.
 • Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Διοίκηση: Δομές, Οι βασικές λειτουργίες της Διοίκησης, Ηγεσία – Λήψη αποφάσεων, Οργανωσιακή κουλτούρα – Διοίκηση αλλαγών.
 • Δεξιότητες επικοινωνίας: Επικοινωνία – Συγκρούσεις.
 • Διαχείριση Έργων:  Η έννοια του έργου – Κύκλος ζωής έργου, Οργάνωση και διοίκηση έργου, Δομή ανάλυσης εργασιών – Χρονοπρογραμματισμός εργασιών, Προγραμματισμός πόρων, Κόστος έργου.
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο