Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn

Έρευνες και διαδικασίες – Γραφείο Έρευνας και καινοτομίας

Αγαπητοί ερευνητές,

Η έρευνα που πραγματοποιείται στον Οργανισμό θα πρέπει να είναι σχετική με την παρεχόμενη φροντίδα από τον Οργανισμό. Για τον λόγο αυτό σας ενθαρρύνουμε ισχυρά να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του ΟΚΥπΥ και να συνδημιουργήσετε ερευνητικές προτάσεις που θα στοχεύουν στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των πολιτών της δημοκρατίας. 

Κάθε ερευνητής που θέλει να διεξάγει ερεύνα στο ΟΚΥΠΥ, χεριάσετε Άδεια Διεξαγωγής Έρευνας (ΑΔΕ), η οποία εκδίδεται από το Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΕΚ) του ΟΚΥπΥ.  Για σκοπούς συνεργασίας με την Εθνική Βιοηθική Επιτροπή Κύπρου (EEBK), θα εξασφαλίσετε τις υπογραφές στην αίτηση σας. Οι υπογραμμένες αιτήσεις είναι αποδεκτές από την ΕΕΒΚ για την εξασφάλιση της αποφάσεις. Υποχρεώνεστε όμως, όταν λάβετε την Άδεια Διεξαγωγής Έρευνας ΟΚΥπΥ, να την στείλετε στην ΕΕΒΚ.     

Υπάρχουν δύο διαφορετικές Άδειες που εκδίδονται από το (ΓΕΚ) του ΟΚΥπΥ.

 1. Άδεια για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενη έρευνα (όπου ο ερευνητής παίρνει άδεια από τον Οργανισμό ΠΡΙΝ να υποβάλλει πρόταση σε προκήρυξη για χρηματοδότηση έρευνας).

2. Άδεια για να διεξάγει o ίδιος έρευνα στον Οργανισμό. Η άδεια αυτή είναι μιας ή δυο φάσεων, ως εξής:

α. Άδεια (μιας φάσης) Διεξαγωγής Έρευνας, όταν πρόκειται για:

 • μη παρεμβατική μελέτη *
 • μελέτης χωρίς χρηματοδότηση 
 • μελέτης χωρίς οποιοδήποτε κόστος στον Οργανισμό
 • μελέτη που δεν απαιτείται η υπογραφή οποιονδήποτε εγγράφων από πλευράς του Οργανισμού -ως νομική οντότητα- για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης έρευνας.

β. Άδεια (δυο φάσεων) Διεξαγωγής Έρευνας, όταν πρόκειται για:

 • παρεμβατική μελέτη **
 • χρηματοδοτούμενη μελέτη
 • μελέτη με κόστος στον Οργανισμό
 • μελέτη που απαιτείται η υπογραφή οποιονδήποτε εγγράφων από πλευράς του Οργανισμού -ως νομική οντότητα- για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης έρευνας.

* Μη παρεμβατική μελέτη, σημαίνει τη μελέτη που να πληροί τις πιο κάτω προϋποθέσεις:      

 • Το φάρμακο ή τα φάρμακα συνατογραφείται ως συνήθως (εάν και εφόσον η έρευνα περιλαμβάνει μελέτη που αφορά στην παρακολούθηση την αποτελεσματικότητα ή μη μιας ιατροφαρμακευτικής θεραπείας), δηλαδή με τους όρους που προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας.     
 • Η ένταξη σε συγκεκριμένη θεραπευτική στρατηγική δεν αποφασίζεται εκ των προτέρων από πρωτόκολλο μελέτης, αλλά καθορίζεται από την τρέχουσα ιατρική πρακτική.    
 • Η απόφαση για τη χορήγηση του φαρμακευτικού προϊόντος διαχωρίζεται σαφώς από την απόφαση για τη συμμετοχή του ασθενούς στη μελέτη.   
 •  Στους ασθενείς δεν εφαρμόζονται επιπρόσθετες διαδικασίες διάγνωσης ή παρακολούθησης.     
 • Για την ανάλυση των συλλεγομένων δεδομένων εφαρμόζονται επιδημιολογικές μέθοδοι 

** Παρεμβατική μελέτη σημαίνει τη μελέτη που πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:      

 • Ένταξη του συμμετέχοντος σε μια συγκεκριμένη θεραπευτική στρατηγική, προαποφασίζεται και δεν εμπίπτει στη συνήθη κλινική πρακτική,     
 • Απόφαση για τη χορήγηση των υπό έρευνα φαρμάκων ή την υπό έρευνα πρακτική λαμβάνεται μαζί με την απόφαση να ενταχθεί ο συμμετέχων στην κλινική μελέτη, ή,    
 • Διαδικασίες διάγνωσης ή παρακολούθησης επιπλέον της συνήθους κλινικής πρακτικής εφαρμόζονται στους συμμετέχοντες.

ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

Πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση ειδικού Εντύπου πρόσκλησης συμμετοχής ατόμων σε Έρευνα που εμπεριέχει τη χρήση ερωτηματολογίωνΟι ερευνητές οι οποίοι προτίθενται να κάνουν χρήση ερωτηματολογίων για τη συλλογή δεδομένων συμμετεχόντων, καλούνται να χρησιμοποιηθούν ειδικού Εντύπου πρόσκλησης για πληροφόρηση των συμμετεχόντων. 

Η σχετική πληροφόρηση περιέχει τουλάχιστον τα πιο κάτω σημεία: 

 • Πληροφόρηση ως προς τους ερευνητές,
 • Σκοπό και είδος της ερευνάς, 
 • Ενημέρωση για το βαθμό εμπιστευτικότητας και των διαδικασιών χειρισμού των προσωπικών τους δεδομένων, 
 • Πληροφόρησή για θέματα που αφορούν στους τυχόν κινδύνους που η έρευνα μπορεί να εμπεριέχει για τους συμμετέχοντες,
 • Πληροφόρηση ως προς τα δικαίωμα των συμμετεχόντων:
  • εθελοντική συμμετοχή 
  • δικαίωμα τερματισμού τους από την έρευνα/αποχώρησής τους 
 • Το γραπτό όρο ότι τα δεδομένα τους δεν πρόκειται να αποθηκευτούν ή να χρησιμοποιηθούν μετέπειτα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό,
 • Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των ερευνητών 
 • Συγκατάθεση των συμμετεχόντων με χρήση της επιλογής:     ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

 Για διευκόλυνση των ερευνητών, το Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας έχει δημιουργήσει ένα πρότυπο έγγραφο με τίτλο «Έντυπο Πρόσκλησης συμμετεχόντων σε Έρευνα που εμπεριέχει τη χρήση ερωτηματολογίων».

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΙΣΟΤΗΤΑ

Το παρόν Σχέδιο Δράσης αποσκοπεί στον καθοριμό ενιαίου πλαισίου για ρύθμιση ενεργειών προαγωγής της ισότητας των φύλων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτό καθορίζεται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Έρευνας και Καινοτομίας είναι:

research@shso.org.cy