Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
9 Φεβρουαρίου, 2024

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 13 Ιανουαρίου 2024, για την πρόσληψη Τεχνικών Πληροφορικής για μελλοντικές ανάγκες που πιθανόν προκύψουν στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με την προκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5568 και αριθμό γνωστοποίησης 1076, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που θα προκύψουν, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣΕΠΙΤΥΧΙΑ/ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
1999456.11ΕΠΙΤΥΧΙΑ
21017751.11ΕΠΙΤΥΧΙΑ
31007148.89ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο