Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
21 Ιουλίου, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον τελικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Ψυχικής Υγείας. Ο προκαταρκτικός κατάλογος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5545 και αριθμό γνωστοποίησης 707, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023. Η σειρά κατάταξης καθορίστηκε με βάση τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:

Κριτήριο Α / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
1. Εκπαίδευση –Πτυχίο/ Εξειδίκευση / Μεταπτυχιακού Ψυχιατρική Νοσηλευτική   Βαθμολογία πτυχίου με μέγιστο το 10          …………………………  ένα (1)  μόριο για κάθε μονάδα του πτυχίου (υπολογισμός με τη μέθοδο των τριών) 
2. Μεταβασική Εκπαίδευση   Εξειδίκευση σε θέματα Νοσηλευτικής  με ελάχιστη διάρκεια 1 (ενός) ακαδημαϊκού έτους  = 0,5 μόρια  Μεταπτυχιακό σε θέματα Νοσηλευτικής με ελάχιστη διάρκεια 1 (ενός) ακαδημαϊκού έτους = 1 μόριο  Διδακτορικό σε θέματα Νοσηλευτικής = 1,5 μόρια   
Κριτήριο Β / ΠΕΙΡΑ 
Συνολική πείρα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής  0.25 μόριο για κάθε τρίμηνο μέχρι 8 έτη (ανώτατο όριο)            Σημειώσεις:          Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:  Ο βαθμός του βασικού Πτυχίου.  Η ημερομηνία γεννήσεως (προτεραιότητα έχει ο μεγαλύτερος σε ηλικία). 

Στον κατάλογο παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις που ήταν πλήρως συμπληρωμένες και προσκόμισαν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις, οι οποίες αφορούσαν τα απαιτούμενα προσόντα.

Σημειώνεται ότι ποσοστό των προσλήψεων θα γίνει σύμφωνα με τον «περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο, Ν.146(Ι)/2009».

Με βάση τον τελικό κατάλογο – κατάταξη μοριοδότησης των υποψήφιων Νοσηλευτικών Λειτουργών – Ψυχικής Υγείας, δύναται να πληρωθούν θέσεις που πιθανόν να προκύψουν στο διάστημα δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία καταρτισμού του.

Α/Α ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α.Δ.Τ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
9518***984 7.075 
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο