Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
16 Φεβρουαρίου, 2024

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοινώνει τον κατάλογο αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 13 Ιανουαρίου 2024, για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Καταγραφέα Ηλεκτροφυσιολογικού Εργαστηριού για την Νευρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας η οποία προκηρύχθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 5549 και αριθμό γνωστοποίησης 778, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2023.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο». 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, Αρ. 6(I) του 1998 έως 2018 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2018), σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα καλεστούν όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι μέχρι συμπλήρωσης του τριπλάσιου αριθμού των κενών θέσεων.

Α/ΑΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ
1991047,22ΑΠΟΤΥΧΙΑ
2972446,67ΑΠΟΤΥΧΙΑ
3968844,44ΑΠΟΤΥΧΙΑ
4966642,22ΑΠΟΤΥΧΙΑ
5991538,33ΑΠΟΤΥΧΙΑ
6991736,11ΑΠΟΤΥΧΙΑ
Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο