Ασθενοφόρα / Επείγοντα Ασθεν. / Επείγοντα ΤΑΕΠ menu-btn
4 Σεπτεμβρίου, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) KENΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) KENΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις (3) κενές θέσεις Διασωστών – Πληρώματος Ασθενοφόρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο βασικός ετήσιος μισθός είναι €16.368 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

Υπό την καθοδήγηση του/ης Προϊστάμενου/ης Υπηρεσίας Ασθενοφόρων ή του ιατρικού ή νοσηλευτικού πληρώματος του ασθενοφόρου:

(α)       Αναλαμβάνει τη διάσωση και την φροντίδα υγείας ασθενών, τραυματιών και πασχόντων σε δημόσιους ή άλλους χώρους, τη διακομιδή τους από και προς τα Νοσοκομεία/Ιδρύματα, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό ή/και άλλα μεταφορικά μέσα, λαμβάνοντας μέτρα για σταθεροποίηση και βελτίωση της κατάστασης τους.

(β)         Παραδίδει τον ασθενή σε αρμόδιο πρόσωπο κατά την άφιξη του ασθενοφόρου μέσα στα Νοσοκομεία / Ιδρύματα ή σε υπεύθυνο πρόσωπο κατά την επιστροφή του στον τόπο διαμονής.

(γ)        Οδηγεί ασθενοφόρο με την πρέπουσα προσοχή και φροντίδα και συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς του κώδικα οδικής ασφάλειας και κυκλοφορίας.

(δ)        Διατηρεί το ασθενοφόρο όχημα καθαρό και σε καλή μηχανική κατάσταση και εκτελεί διακομιδές με άλλα οχήματα της Υπηρεσίας.

(ε)        Τηρεί και συμπληρώνει με ακρίβεια τα διάφορα έντυπα που χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία και διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα των υπηρεσιακών πληροφοριών.

(στ)      Προσέρχεται στην υπηρεσία πάντοτε με στολή, όπως καθορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς και τηρεί τους υφιστάμενους κανόνες δεοντολογίας.

(ε)         Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

   Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:

(α)          Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(β)          Κάτοχος πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή/και «Πτυχίο Πανεπιστημίου Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου».

(γ)          Η οδήγηση ασθενοφόρων οχημάτων επιτρέπεται από οδηγούς που κατέχουν άδεια κατηγορίας ΙΑ (που εκδόθηκε πριν τις 19/1/2013). Επιτρέπεται επίσης, για οδηγούς που κατέχουν άδεια οδήγησης για κατηγορία C1 ή και άλλης κατηγορίας νοουμένου ότι καλύπτει το μικτό βάρος του οδηγούμενου οχήματος (3500kg-4500kg).

(δ)          Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(ε)           Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας στο απαιτούμενο επίπεδο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης:

 • Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου (απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμών του 2017».
 •           Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμα του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.
 • Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.
 •           Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.
 • Η περίοδος απασχόλησής περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
 • Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση σε 24ωρη βάση, είτε με σύστημα βάρδιας είτε με  ειδικό  ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:

 • Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

 • με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
  • πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
 • Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 • Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

     Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

Ε. Πλεονέκτημα:

Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θεωρείται πλεονέκτημα.

Ζ. Υποβολή Αιτήσεων:

 • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ, https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στα τηλέφωνα, 22605475, 22605670. Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης, για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 • Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.
 • Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 – 14:30 στη διεύθυνση: Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449, Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22887171.
 • Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).
 • Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ «ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ»

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑΜΟΝΑΔΕΣΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΜΟΡΙΑ 1) ΠροέδρουΜΟΡΙΑ 2) Μέλους Υ.ΥΜΟΡΙΑ 3) Μέλους Ι.Υ&Υ.Δ.Υ
Πτυχίο Πανεπιστημίου Διασώστες/ Πλήρωμα Ασθενοφόρων3    
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενδιάμεσης Υποστήριξης ζωής1    
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαχείρισης Μαζικών Καταστροφών1    
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Προνοσοκομειακής Αντιμετώπισης Πολυτραυματία1    
Προηγούμενη εμπειρία στη θέση που υποβάλλεται η αίτηση μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή πιστοποιητικού άλλου συναφούς προγράμματος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή πτυχίου (αποδεδειγμένη με κοινωνικές ασφαλίσεις και βεβαίωση από εργοδότη)  0,25 – 7,50,25 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δεκαπέντε χρόνια   

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:

 1. Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος (όπου αυτό είναι εφικτό).
  1. Oι ώρες πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης του πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή πιστοποιητικού άλλου συναφούς προγράμματος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.
  1. Η ημερομηνία γεννήσεως.

Σημείωση:

Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί και για σκοπούς απόκτησης του Πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή άλλου συναφούς προγράμματος ή πτυχίου.

Η εργασιακή πείρα μοριοδοτείται μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή άλλου συναφούς προγράμματος ή πτυχίου.

Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Προηγούμενο Όλα τα Νέα Επόμενο